Vodnářské léčivé prameny

Každému pokroku na cestě za uvědoměním předchází doba zkoušek a krizí, ve které se hroutí staré formy a systémy přesvědčení, aby uvolnily cestu novým. Lidstvo nyní prochází obdobím krize, které předznamenává jeho budoucí transformaci. Ukazuje se, že současné hluboké problémy pronikající všemi oblastmi života se nedají současnými prostředky vyřešit.

Začíná být zřejmé, že řešení je třeba hledat společně, a že musí jít o řešení na celoplanetární úrovni, protože izolovaný jedinec, společnost či stát mnoho nezmůže, a že je nutné provést radikální změny, které se budou týkat podstaty našeho života a pohledu na svět. Prohlubující se kritická situace téměř ve všech oblastech od životního prostředí až po lidské vztahy vede mnoho lidí ke hledání inspirace a pomoci v duchovním světě.

A tato pomoc skutečně přichází a jejímu projevení paradoxně nejvíce brání právě lidská nevědomost, předsudky a představy. Jedná se o příchod dlouho očekávaného Světového učitele a o jeho poselství naděje pro naši budoucnost.

Nejdříve je však třeba vyjasnit identitu této bytosti. V lidských organizacích, je obvyklé, že určitá pozice, např. hlava státu má určitý název, například prezident. Stejně tak má naše planeta od nepaměti k dispozici tzv. duchovní vůdce. Této skupině dokonalých lidí se říká různě, často například Bílá lóže, či společenství Velkých duší, Mahátmů. Z literatury je známo, že fungují v hierarchickém uspořádání a proto se jim také říká: Duchovní planetární hierarchie. V duchovní hierarchii existují posty, které mají názvy. Kristus je název vysokého postu v duchovní Hierarchii Země. Bytost pracující na tomto postu ztělesňuje princip Lásky, který zároveň ukotvuje na Zemi. Úkolem oddělení, ve kterém Kristus pracuje je probudit uvědomění v každém člověku. Vlastní jméno této dokonalé bytosti je Maitréja. Slovo pochází ze sanskrtu a znamená „Láskyplný“. Maitréja jej dostal od svého učitele již kdysi ve střední atlantské epoše. Od té doby je zde s námi, ale už se neinkarnuje. Působí skrze své učedníky, které prostupuje. A. A: Bailey o něm v knize „Zasvěcení lidská a sluneční“ píše:

“Vedoucím představitelem druhého oddělení Hierarchie je Světový učitel. To je ta Vysoká Bytost, kterou křesťané nazývají Kristem; na Východě je znám také jako Bodhisatva a jako Pán Maitréja a je to ten, jehož zbožní mohamedáni očekávají pod jménem Imán Mahdi. Je to ten, jenž vede osudy života asi od roku 600 před Kristem a je to ten, jenž vyšel mezi lidi již dříve, a který je nyní opět očekáván. Je velikým Pánem Lásky a Soucitu, stejně jako Jeho předchůdce na postu, Buddha, byl Pánem Moudrosti. Skrze něj proudí energie druhého paprsku (lásky a moudrosti), která k němu přichází přímo ze srdeční čakry Planetárního Logu přes srdce Sanáta Kumáry. Působí prostřednictvím meditace soustředěné do srdeční čakry Je Světovým učitelem, Mistrem Mistrů a Učitelem Andělů a Jemu je svěřeno řízení duchovních osudů lidí a vývoj uvědomění v každé lidské bytosti, že je Božím dítětem a synem Nevyššího.“

Kristus není totožný s Ježíšem, ale je mezi nimi velice úzký vztah Mistra a žáka. Ten se projevil například před cca 2000 lety, kdy Kristus Maitréja působil skrze Ježíše během jeho života v Palestině. Jedná se o vyústění spolupráce trvající mezi žákem a jeho milovaným učitelem často i po několik životů. Metoda je založena na vnitřním předávání učení skrze tzv. prostoupení vědomí.

Příchod Krista očekávají křesťané, ale i ostatní velká náboženství. Budhisté jej nazývají Buddha Maitréja, muslimové čekají Ímána Mahdího, hinduisté avatára Kalkiho a Židé Mesiáše.

Ve skutečnosti Kristus již přes 30 let působí, zatím světem nepoznán, ve fyzickém těle zde na Zemi. Zprávy o jeho příchodu podává pan Creme, britský esoterik a umělec. Ale Kristus není v kontaktu pouze s ním, zjevil se již mnoha lidem, aby jim pomohl, dodal naději, odvahu a povzbuzení v těžkých chvílích, nebo aby potvrdil a posílil jejich víru. Takové případy se dějí všude po světě, Českou republiku nevyjímaje (viz Setkání s Mistry).

Jeho příchod však nemá v žádném případě za cíl založení nějaké nové církve, nebo politické či jiné organizace. Lidstvo chce naučit základním Božím zákonům (zákon karmy a reinkarnace) a spolupráci s plánem vývoje. Maitréjovi v práci pomáhají jeho spolupracovníci z řad Duchovní Hierarchie – Mistři Moudrosti, kteří se postupně také objevují ve fyzických tělech na různých místech po světě.

V současné době společně intenzívně šíří ve světě naději a pocit očekávání, který, pokud jej lidstvo dostatečně přijme, umožní Kristu veřejně vystoupit a začít zjevnou část Jeho poslání. Tento významný den, očekávaný jako Den Deklarace, se rychle blíží, a proto je důležité, aby na něj bylo připraveno co nejvíce lidí.

Maitréja provádí mnoho zázraků a některé z nich jsou přístupné všem bez rozdílu, jako je například léčivý pramen v Nordenau.

Od konce osmdesátých let se Maitréja – Kristus začíná „zázračné“ zjevovat, a to jak osobně, tak i ve snech, čelným představitelům různých zemi, ale také mnoha obyčejným občanům a velkým skupinám po celém světě. Tam, kde se účastní větších shromáždění, většinou církevních, dochází k podivuhodným jevům. Jednak se v těchto místech objevují světelné kříže, zpravidla na sklech oken, které není možné smýt, jednak jeho přítomnost bývá jakoby utvrzována vytrysknutím nového vodního zdroje v blízkosti. Takový pramen má silné léčivé účinky, do jisté míry odlišné, tzn. výraznější, než je tomu na známých poutních místech. Nejbližším z dosud známých pramenů se nalézá hned v sousedním Německu.

Léčivý pramen v Nordenau

Městečko Nordenau leží v překrásném lesnatém prostředí pohoří Hochsauerland a je přístupné z dálnice na Kassel po odbočení v Marburgu. Více informací je možné získat na internetové adrese www.nordenau.de. Bezprostředně pod hotelem Tommes je břidlicová štola, v níž se nachází pramen léčivé vody. Ten zde poprvé vytryskl v roce 1992. Majitel hotelu i pozemku se štolou je Theo Tommes, který upravil halu svého hotelu i prostranství kolem jako „čekárnu“, neboť návštěvníků je každý den tolik, že musí čekat v řadě, než se dostanou do štoly. V samotné štole existuje zvláštní prostředí, podporující regeneraci a léčbu organismu. Síly zde vytékající vody a pozitivní energetické pole ve štole velice pozitivně působí na uzdravování z rozličných nemocí. Jde především o chronické bolestivé stavy, revmatická onemocněni, kožní choroby, stavy celkové vyčerpanosti nebo poruchy krevního oběhu. Jak popisuje toto místo a uzdravovací schopnosti zdejší vody Heinz Kuhberg, velice příznivé výsledky při pití vody se dostavují u rakovin různého druhu.

Analýzu vody prováděli také japonští vědci, kteří zjistili její specifickou molekulární skladbu. Ta je schopna vylučovat volné elektrony, které se v lidském organismu spojí s tzv. volnými radikály a tím je neutralizují. Jde tedy o výrazné antioxidační vlastnosti, chránící buňky, což je dobrou prevencí před onemocněním, resp. účinnou pomoci při léčbě nemocí.

Je zajímavé, že přes četná uzdravení (na internetu se uvádí už více jak 500 návštěvníků, což nebude číslo konečné) majitel Theo Thommes se velice bráni popularizaci tohoto místa jako místa zjevení a uzdravování. Návštěvníkům i nemocným vychází vstříc, dokonce je voda ze zdejšího pramene rozesílána i poštou (pokud si zájemce pošle kanystr a uhradí s tím spojené náklady), ovšem rozhodně nechce, aby se z tohoto místa staly „další Lurdy“.

Autor knihy uvedené v předchozí poznámce, Heinz Kuhberg, je v kontaktu s paní Memo Neupert, ženou, která svůj život zasvětila ubohým a trpícím lidem především v Africe. V posledních letech se tato žena také intenzivně zajímá o stále častější zjevování Maitréji – Krista, o výskyty světelných křížů i o nově objevované léčivé prameny, které se nacházejí právě na těchto místech. Memo Neupert také vícekrát navštívila Nordenau a jednou, když majitel nebyl přítomen, hovořila s matkou jeho ženy. Jakmile Memo (která je též dopisovatelkou v mnoha zemích vydávaného časopisu Share) ukázala fotografii světelného kříže z Filipín, starší paní (patrně nechtěně, ale spontánně) vykřikla, že „pravě tak to vypadalo v naší štole“. Další přítomný zaměstnanec řekl, že se o tom nesmí hovořit, přitom ale prozradil, že on sám jíž ve stole udělal snímek „něčeho zvláštního“. Více však k tomu neřekl a později, kdy paní Memo chtěla tyto informace použít pro časopis Share, bylo všechno dementováno.

Paní Memo Neupert měla ještě další mimořádný zážitek v souvislosti s léčivým pramenem v Nordenau. Zážitek popisuje v prosincovém čísle roku 2000 časopisu Share. V srpnu 2000 společně se svoji přítelkyní jela autem z Korbachu do Nordenau. Přestože nemá ve zvyku brát stopaře, něco ji vnuklo, aby zastavila neobvykle oblečenému muži a vzala ho do vozu. Ten řekl, že je tesař a hledá si v jistém městě ve stolárně práci. Jakmile se dověděl, že ženy jedou do Nordenau k léčivému prameni, chtěl se tam také zastavit. V autě seděl na zadním sedadle a když se Memo za volantem podívala na nezvyklého pasažéra, v tu chvílí spatřila ve zpětném zrcátku tvář velice připomínající Ježíše, tak, jak bývá obvykle uváděna.

Také na místě samém, v Nordenau, v hale hotelu Tommes, se podivný stopař choval poněkud zvláštně, ale to už jak Memo, tak její přítelkyně, došly k přesvědčení, že jsou v kontaktu s reálným „zjevením“ Ježíše Krista. Paní Memo byla z toho tak šokovaná, že nedokázala situace využít, aby tomuto muži dala jakoukoliv otázku. Jakmile jejich skupinka postoupila do štoly, kde všichni chvíli poseděli a vypili skleničku vody z pramene, neobvyklý muž byl jako poslední také s nimi. Nakonec při vycházení ze štoly ho obě ženy ztratily z očí.

Další nové prameny po světě

Místem s novým mimořádně léčivým pramenem je také vesnice Tlacote, nacházející se v centrální části Mexika. V roce 1988 tam na svém hospodářství jeho majitel objevil pramen, v jehož nádrží se vykoupal poraněný pes a jeho zranění se mu poté velice rychle zhojila. Majitel jménem Jesus Chahín Simon pramen upravil, vybudoval nádrž ke koupáni a od roku 1991 sem začali přicházet první hosté. Od té doby již vesnici navštívily miliony lidí z celého světa. V Tlacote jsou shromažďovány dokumenty potvrzující již 3 miliony uzdraveni z rozličných nemocí (údaj z roku 2001) včetně AIDS, rakoviny, cukrovky a dalších. Vodu z Tlacote (podobně jako v Nordenau) také jistá farmaceutická firma upravuje a využívá jako účinné homeopatikum.

Podobným místem je vesnice Nadaná v severní Indii. I zde se náhle objevil pramen, jehož voda má neobvyklé léčivé vlastnosti. Dále v africké Keni v devadesátých letech minulého století se poblíž Kakamegi (zapadni část Keni) objevil pramen s uzdravující vodou.

Všechna tato místa, ale i další (např. v Austrálii), která popisuje Heinz Kuhberg ve své knize, doprovázejí jisté společné události. Před vytrysknutím nového léčivého pramene se v okolí zjevuje člověk v bílém, či v jiném oděvu se zvláštní aureolou, označovaný buď jako Maitréja – Kristus, nebo jako Ježíš – Kristus. Stejně tak výskyt světelných křížů na oknech kostelů nebo soukromých domů je průvodním jevem nových léčivých pramenů.

Pan Creme uvádí, že Maitréja provádí energetizaci vody pomocí světelné technologie, která je budoucností lidstva. Ve skutečnosti se část fyzické hmoty atomů tímto změní na subatomickou hmotu (neboli světlo). Takto upravená voda je pak při měření ve větším množství (aspoň litr) o 4 až 8 procent lehčí než obyčejná. Léčivé vlastnosti vody jsou pak způsobeny tím, že jím magnetizovaná voda je nasycena energií ze souhvězdí Vodnáře. Celkový počet pramenů má během Vodnářského věku dosáhnout závratného a dozajista magického počtu 777. Nový věk se tedy nenazývá věkem Vodnáře nadarmo – vliv tohoto souhvězdí na náš život bude více než jen symbolický. Projekt Vodnářských léčivých pramenů je součástí rozsáhlejšího plánu na ozdravění planety a lidstva.

Milí přátelé, vřele vám návštěvu Nordenau doporučuji. Poprvé jsem tamější štolu navštívila před lety v době, kdy jsem řešila poměrně závažné zdravotní problémy. Jela jsem tam s velkou touhou se uzdravit. Tomuto svému záměru jsem tehdy obětovala úplně všechno. A tak jsem se i na tuto pro mne až skoro posvátnou cestu náležitě připravovala. Předem jsem si nachystala přesně cílené modlitby, mantry, afirmace a Čaromocná slova a těšila se, jak s nimi ve štole popracuji. Skutečnost byla ale jiná – když jsem vešla do prostoru štoly, kde vyvěrá léčivý pramen, najednou všechny myšlenky zmizely, vlastně – moje malé já zmizelo, prostoupil mě hluboký klid, mír a moje srdce zaplavila láska. Nemohla jsem nic než jen Být. Prvně v životě jsem tehdy na delší čas zakusila Bytí v Přítomnosti. Do štoly jsem šla opakovaně; nemohla jsem se oné Lásky a blaženosti nasytit.

Funguje to tam jako v solných jeskyních, 20 minut odpočíváte na lehátkách a popíjíte vodu z pramene. Je tam zima a vlhko, je potřeba vzít si s sebou nepromokavé oblečení. Ale stojí to za to.

Těžkou operaci jsem tehdy zvládla dle lékařů až zázračně lehce, i operační nález byl jiný než ten, kterého se obávali, uzdravila jsem se a na Kristovu energii, se kterou jsem ve štole přišla tehdy do styku,  se dodnes umím napojit.

Stačí se ponořit do svého srdce …

S láskou

 Sofie


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *