Posvátné smlouvy

posvatne-smlouvy

Milí přátelé,

kniha Posvátné smlouvy od Caroline Myssové vyšla již v roce  2005, dá se sehnat již jen a antikvariátech, ale čeká se dotisk. Rozhodně stojí za to si ji prostudovat. Kniha má podtitul Jak probudit svůj božský potenciál. No řekněte – kdo z nás po tom netouží?

Caroline Myssová, Ph.D., (*1952) je známá americká intuitivní lékařka, mystička a průkopnice na poli intuitivní diagnostiky a energetického léčení. Její specializací je pomáhat člověku porozumět emocionálním, psychologickým a fyzickým důvodům, proč se v jeho těle projevuje nemoc. Říká, že je schopná „vidět“ nemoc v těle pacienta. Zabývá se výzkumem lidského vědomí, energetického léčení, těmto tématům se věnuje ve svých workshopech a seminářích. Vystupuje také v rozhlasových pořadech. Pravidelně hovoří na HayHouseRadio.com. Spolupracuje s Dr. C. Normanem Shealym, M.D., Ph.D., zakladatelem Americké asociace pro holistickou medicínu.

Je autorkou řady knih a zvukových nahrávek, včetně několika velmi úspěšných a prodávaných. Pět knih patří k bestsellerům New York Times. Do češtiny byly přeloženy tyto tituly: Anatomie ducha (1996), Proč se lidé neléčí a jak mohou (1997), Posvátné smlouvy (2003), Neviditelné dary (2003), Stav beztíže (2009), Archetypy (2013)

Posvátné smlouvy jsou účinným diagnostickým a terapeutickým nástrojem. Pomáhají lidem prozkoumat jejich archetypální vztah k povolání, financím, lidské a boží spravedlnosti, opuštění,  nemoci, rodině, sexualitě, tvořivosti, vztahům, smrti a tématu  oběti. Autorka se v této knize  pozoruhodným a neotřelým způsobem zabývá klasickými platonskými a jungiáskými archetypy jakožto nejdůležitějšími nástroji v našem osobnostním rozvoji.

Autorka, významná americká představitelka energetické a holistické medicíny, při své práci odhalila, že neznalost smyslu života bývá často příčinou velkého duchovního neklidu. Tato metafyzická choroba vyvolává deprese, úzkost, únavu a nakonec i fyzická onemocnění.

Smysl našeho života – naši individuální „Posvátnou smlouvu“ – je však často těžké pochopit. Autorka proto v této své knize rozvinula poutavý a důmyslný proces, který nám umožní rozluštit naši vlastní smlouvu. Pozoruhodným a neotřelým způsobem zde spojuje psychologii, průvodce léčením a duchovní vhled. Vychází z klasické teorie archetypů, pak popisuje, jak se pojem posvátných smluv projevoval v mýtech a různých kulturních tradicích, a posléze zkoumá životy duchovních mistrů a proroků (Abraháma, Ježíše, Buddhy a Muhammada), jejichž archetypální cesty ilustrují čtyři fáze posvátné smlouvy a poskytují vodítka k jejímu nalezení.

Pomocí svého nezaměnitelného, vysoce motivačního stylu a mnoha příběhů Myssová nakonec vysvětluje, jak se i my můžeme ztotožnit se svými duchovními energiemi neboli archetypy – jakýmisi strážci hlubšího smyslu našeho života – a s jejich pomocí zjistit, co se máme v tomto životě naučit, jak ve svém životě co nejlépe používat svoji osobní sílu a naplňovat svůj nejvyšší – vlastně božský – potenciál.

Během tohoto procesu se naučíme vnímat svůj život – i životy ostatních lidí – symbolicky, což nám umožní nakládat se svou osobní silou, aniž bychom se zapletli do nejrůznějších emocionálních dramat. Naučíme se také naplňovat svoji posvátnou smlouvu: jinými slovy poznáme, jaké máme v tomto životě poslání. V neposlední řadě Myssová nabízí pomoc s nalezením fyzických a emocionálních slabých míst a s léčením oblastí, jež jsou obzvlášť náchylné ke zranění.

Kniha  je vizionářská i zároveň navýsost praktická – popisuje jedinečný proces vlastního objevování a duchovní archeologie a jako taková je odvážným, působivým projevem duchovní moudrosti.

„Práce Caroline Myssové v knize Posvátné smlouvy přivádí naše porozumění a použití archetypů na pozoruhodnou novou úroveň. Popravdě řečeno přenáší celou oblast psychologie a archetypů do jedenadvacátého století.“ Norman Shealy

Kniha Posvátné smlouvy se zabývá pochopením věčného boje pochyb a víry, prostupováním energetického působení do našeho vědomého počínání. Autorka využívá převážně psychologicko-filozofických učení o archetypech, jež prosazoval již Platon a mnohem později rozšířil C.G. Jung. Dále vychází z učení S. Freuda o složení osobnosti z pudového id „ono“, vědomého ega „já“ a superega „nadjá“ a nově ho transformuje do pojmu Posvátných smluv, smyslu života.

Caroline Myssová je přesvědčena, že všichni jedinci uzavřeli dohodu, že se naučí používat sílu, kterou spatřuje právě v archetypech, moudře, odpovědně a s láskou. Na svých seminářích i v této knize nabízí možnost, jak vypracovat vlastní kola archetypů, dopátrat se podstaty osobnosti, prozkoumat daný vztah k zaměstnání, k postavení v rodině i širší společnosti nebo k tvořivosti, smrti a oběti. Každý člověk je do určité míry determinován i minulými životy. Jejich vzkaz však mnohdy nevidíme, přesto může obsahovat výklady a porozumění současných dění. Velmi často se tento jev demonstruje na lidech, jimž nehoda přeťala plány do budoucna, převrátila život na ruby. Tehdy zafunguje „pud sebezáchovy“, jinými slovy terapeutická síla Posvátné smlouvy a žene člověka přes poznání nových hodnot jiným směrem, kde najde své pravé naplnění. Někteří bohužel tak silnou psychiku nevlastní a zlá situace je zlomí. Zkoumání bytostného Já pomocí duchovního nástroje – Smluv pomůže člověku poznat sám sebe dříve, než tak učiní nehoda, tragedie, tedy zásah shora, jak se někdy říká.

 

 Ukázka z knihy:

Po pečlivém zkoumání, přemýšlení a mnoha pokusech a omylech jsem nakonec dospěla k závěru, že v každém z nás působí jedinečná kombinace dvanácti archetypálních vzorců, které odpovídají dvanácti domům zvěrokruhu, a podporuje náš osobní vývoj. Těchto dvanáct vzorců působí společně ve všech aspektech vašeho života. Mohou se projevovat mimořádně živě a zřetelně ve vašich problémech, výzvách nebo v oblastech, v nichž si připadáte neúplní. Mohou být mimořádně užitečné při léčení bolestných vzpomínek, nalezení nového směru v životě nebo způsobu, jak vyjádřit nevyužitý tvůrčí potenciál.
Každý archetyp svým způsobem vyjadřuje „tvář“ a „funkci“ Boha, který se projevuje individuálně v každém z nás. Lidé odjakživa pojmenovávali mnohé síly Nebes a snažili se rozpoznat kvality, které byly každé z nich vlastní. Mnohostranná archetypální síla ženství se například vyjadřuje v tak odlišných podobách, jako je například Panna Marie a Matka Příroda. Staří Římané a Řekové viděli universální ženské síly ve vlastnostech Athény (bohyně rady), Venuše (bohyně lásky) a Sofie (bohyně moudrosti). Hinduistická kultura v Indii dávala bohyním jména vyjadřující různé vlastnosti božského mateřství, například Lakšmí (blahobyt), Durga (plodnost), Uma (jednota) a Kálí (ničení/znovuzrození). Mohl vzniknout dojem, že Bůh se musel rozdělit do mnoha různých aspektů, abychom se mohli začít k této síle obracet. Jakmile však byla pojmenována, mohli jsme ji vzývat, vstřebat a vyjádřit.
Archetypální vzorce v nás probouzejí náš vlastní božský potenciál. Mohou nás zbavit omezení našich myšlenek a pocitů. Mohou nám pomoci osvětlit temná nebo neprobádaná zákoutí naší duše a znásobit naše vlastní nadání a schopnosti. Archetypy jsou zdrojem emocionální, fyzické a duchovní síly a mohu nám pomoci zbavit se strachu, i když některé z nich nám mohou zpočátku nahnat hrůzu. Každý archetyp – nebo strach – nás vyzývá, abychom mu čelili a rozpoznali příležitost naučit se, co přináší, a rozvinout určitý aspekt osobní síly. V případě archetypu, který vnímáme jako obtížný, nebo dokonce zlovolný, je naším úkolem rozpoznat jej, překonat slabost, na kterou poukazuje, a usilovat o to, abychom jeho božský potenciál přijali za vlastní.

Bohyně Kálí ztělesňuje například energii ničení. Má sílu archetypu Sabotéra, který je v každém z nás. Jaká je ale druhá strana ničení, ne-li obnova a znovuzrození? V symbolickém jazyce neboli jazyce Smlouvy vás může archetyp Sabotéra podrazit, jestliže nebudete brát na vědomí jeho značnou sílu. Jeho energii však můžete také použít vědomě, abyste se podívali na oblasti svého života, kterým potřebujete čelit, dát je do pořádku nebo vyléčit. Každý archetyp má vždy dvě strany a je možné dosáhnout toho, aby obě působily ve váš prospěch.
Máme sklon vnímat samy sebe a svůj vesmír jako buď dobrý, nebo zlý, vnitřní, nebo vnější, my, nebo vy, správný, nebo špatný, symbolický, nebo doslovný, radostný, nebo smutný. Naše síly a strachy rozdělují našeho ducha na polarity – vytvářejí dualitu, abychom použili termín Východu – a to je také důvod, proč víra a pochyby svádějí věčný boj v naší psychice. Rozpoznáme-li však své archetypy a budeme s nimi pracovat, můžeme se naučit sjednotit tváře svého ducha a přivést jeho sílu do všedního života, abychom mohli řídit své myšlenky a jednání. Tito energetičtí průvodci nám pomáhají jednat vědomě a čestně; pomáhají nám zacházet s vlastní silou a žít podle svého božského potenciálu.
 Podobně jako hrdinové na mytické cestě máme za úkol usilovat o to, abychom činili správné volby. Náš božský potenciál po nás vyžaduje, abychom se povznesli nad základní potřeby svého Já pro přežití ve fyzickém světě. Jsme voláni k tomu, abychom své Já překonali. Nemůžeme však růst duchovně pouze za použití svého intelektu. Boží řád a boží logika se liší od pozemské logiky a uvažování a nelze je vždy vnímat myslí.
 Musíte přesáhnout rozum a dostat se až tam, kde můžete „vidět“ symbolický nebo hlubší význam zkušenosti a „rozumět“ mu. Archetypy jsou vašimi průvodci do této oblasti symbolické perspektivy. Hledání smyslu života je samo o sobě určitým způsobem životní praxe. Otázky jako „Proč jsem se narodil?“ nebo „Jak v sobě najdu boží hlas?“ jsou ve skutečnosti duchovním zaříkáváním, modlitbami, na které nepřijde odpověď ve slovech, nýbrž skrze zkušenost. Takové otázky probouzejí váš božský potenciál, posilují vaše archetypy a nutí vás splnit své závazky neboli Smlouvy, které máte vůči ostatním lidem.
Vidět symbolicky a jednat ve shodě se svou intuicí vyžaduje praxi, a účelem této knihy je pomoci vám rozvinout tyto schopnosti. Nenapadá mě, co víc byste mohli udělat pro své duchovní zdraví než naučit se rozumět své posvátné Smlouvě tak, jak je napsána vaším vlastním archetypálním jazykem. Když se naučíte rozpoznat své energetické vzorce, dokážete mnohem lépe vnímat význam a poslání mnoha svých zkušeností a vztahů. Jestliže jste schopni symbolicky číst obsah svého života, můžete se mnohem lépe rozhodovat. Když se vaše životní plány znenadání naruší, můžete takovou událost vnímat spíše jako jakýsi „zásah Smlouvy“ než jako krizi. Symbolický pohled vám umožňuje především schopnost volby – volby vidět události jako libovolné a nepřátelské nebo jako požehnání, jež jsou součástí plánu, v němž máte své slovo. Symbolický pohled vám pomáhá porozumět každodenním otázkám, které vám v životě vyvstávají, jakož i vašemu duchovnímu vývoji.
Abyste mohli snadněji sdílet moji vlastní vizi Posvátných smluv, používám přirovnání z východních i západních náboženství o relativní roli osudu, svobodné vůle a boží vůle. Přesto jsem přesvědčena, že máme hluboce důvěrný vztah s Bohem a velmi neosobní vztah s vesmírným řádem. Vesmírné zákony příčiny a následku či magnetické přitažlivosti platí rovně pro všechny. Oběh planet a pravidelné střídání přílivu a odlivu se starají samy o sebe a já na ně nemusím myslet. Každý z nás ve skutečnosti ztělesňuje zákony vesmíru, kdykoli používá schopnost volby: činím nějakou volbu, která má následek bez ohledu na to, kdo jsem. Mohu však ovlivnit kvalitu tohoto následku, jsem-li pozorný ve svém záměru. Skutečnost, že můžeme ovlivnit své vlastní motivace, svědčí o našem důvěrném s pojení s Bohem. Mé záměry nemění zákony, protože všechny mé volby budou mít následky. Jsou-li však mé motivace soucitné a upřímné, následky budou s větší pravděpodobností pozitivní. Jediný čin může vyvolat netušený vodopád fyzických, emocionálních a duchovních následků.
Nalezení vašich archetypů a dalších prvků vaší Smlouvy a soustavná práce s nimi změní váš pohled na váš osud. Dáte svému životu nový smysl, přestanete jej vnímat jako nahodilý a náhodný a přijmete představu, že je pečlivě naplánovaný a řízený – a že vy sami se na něm aktivně podílíte.
 Existuje určitá božská forma milosti, která nám poskytuje duchovní sílu a vedení a proudí do nás v dobách, kdy ji potřebujeme, bez ohledu na to, zda o ni požádáme či nikoli. Tato božská energie je vaše charisma, jedinečný projev milosti, který vám dává sílu k tomu, abyste naplnili svoji Posvátnou smlouvu. Slovo charisma má řecký kořen, který znamená „dar“. Pochází ze staré křesťanské teologie, kde označuje zvláštní božské nadání, propůjčené věřícím jako důkaz moci boží přítomnosti v jejich životě. Charisma bylo považováno za důkaz, že Bůh je přítomen v práci, kterou byl člověk povolán vykonat ve svém životě. (Tento význam přetrvává v našem užívání slova charisma.)
Někdy však můžeme zažít zjevení, náhlé osvětlení našeho důvěrného spojení s Bohem. Během zjevení se mění váš vztah k Bohu, namísto pochyb a strachu přichází hluboká důvěra. Najednou chápete, že všechno ve vašem životě se přihodilo z božského záměru, z boží milosti. Lidé mi popisovali své zážitky zjevení jako náhlý konec vnitřního chaosu a pocitu, že jejich život postrádá směr a smysl. Vaše neschopnost pochopit životní výzvy spolu s tíživým pocitem, že váš život postrádá smysl nebo směr, se náhlým přílivem charismatu mění ve vědomí, že každý okamžik vašeho života řídí Bůh.
V  současnosti, kdy ubývá zájmu o řádový život, bývají mystikové často součástí běžné společnosti. Vy sami jste díky svému úsilí o nalezení smyslu života podobnými hledači boží přítomnosti a máte všechny předpoklady pro to, aby vás naplnila milost.
Tato milost vám pomáhá poznat sebe sama a vy ji posléze posíláte ostatním, a to platí i opačně. Energie, kterou intuitivně cítíte v lidech kolem sebe, je trestí jejich charismatu.
(Až budu v kapitole šesté hovořit o čakrách, naučíte se všímat si dalších vodítek, která vycházejí z těchto jemnohmotných vnitřních center energie.)
Carlos Castaneda řekl, že lidé, od kterých se často v životě učíme nejvíc, jsou „malí tyrani“ – takoví, kteří se dotýkají našich citlivých míst a nutí nás vidět v nich právě ty naše vlastnosti, které nemáme rádi. Gurdjieff často hrával tuto roli se svými žáky, když je nechával celý den kopat obrovskou jámu v zemi a pak jim řekl, aby ji zasypali.
Z hlediska vaší Smlouvy jsou malí tyrani ve vašem životě stejně nápomocní a důležití jako ti nejmilovanější vznešení přátelé. Souhlasili jste, že budete pracovat s oběma, protože každý vás může naučit o vás samotných něco, co se nikde jinde nenaučíte. „

Milí moji, zkuste to a nahlédněte do významu  těchto archetypálních energií. Tím, jak se budete učit naplňovat svůj božský potenciál, vám poznání archetypů pomůže s vašim duchovním vývojem. Každý archetyp je totiž individuálním výrazem univerzálního energetického vzorce, který představuje naše spojení s Bohem. Využijte sílu tohoto systému a začněte zkoumat vaše skutečné bytostné Já pomocí tohoto duchovního nástroje.

Sofie


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *