Spirituální a léčivý význam mantry „I Am That I Am“ – Jsem, který Jsem

Dr. Joseph Michael Levry

I Am That I Am – Jsem, který Jsem

I Am, také známé jako I Am That I Am je mantrou, která je silným spirituálním vzorce, který nastavuje spojení mezi tím, kdo ji zpívá a Bohem, Svatým Otcem, který je milostivý a plný slitování, který vše stvořil, který vše zná a vše dokáže. Jinými slovy, toto je bytost, které nemůže nic zůstávat skryto a pro kterou není nic nemožné. On je Tím, kdo vám dovoluje proniknout do vědomosti věcí skrytých a porozumět jejich tajné podstatě. Skrze I Am přijímáme pomoc od nejposvátnějšího ADONAI, jehož království a moc a síla trvají až na Věky Věků.

I Am je zjevením, které měl Mojžíš v hořícím keři. V poušti v hořícím keři „se anděl Páně zjevil Mojžíšovi ve žhavém ohni uprostřed keře a jasně se identifikoval.“ Mojžíš Bohu řekl, „Hle, půjdu za Izraelity a řeknu jim: ‘Bůh vašich otců mě poslal za vámi.’ Ale co když mi řeknou: ‘Jak se jmenuje?’ co jim řeknu?” Bůh řekl Mojžíšovi, “Já jsem ten, který jsem (I Am That I Am).“ A řekl: „Hle, Izraelitům řekneš toto: ‘Já jsem‘ mě poslal k vám.” Bůh Mojžíšovi dále řekl: „K Izraelitům promluvíš takto: ‘Poslal mě k vám Bůh vašich otců, Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův. To je mé jméno na věky, tak mě budou z pokolení na pokolení vzývat.“ Toto je věčné „I Am.“ Ten, který mluvil z hořícího keře je stejný včera, dnes a navždy. Anděl Boha zvěstoval, že On je Elohim, existující ze své vůle a mimo něj nic jiného neexistuje. On je Absolutním Já. On řekl Mojžíšovi, “Já jsem ten, který jsem (I Am That I Am).“ On je stejným andělem Pána, který se zjevil Sáře, Hagarovi, Abrahámovi a Izákovi o čtyři sta let dříve. Teď se zjevil Mojžíšovi jako hořící keř a identifikoval se jako “Já jsem ten, který jsem (I Am That I Am).“

I Am That I Am je také to, co měl na mysli Ježíš, když řekl, “Můj Otec a Já jsme Jedno.” Je to posvátné jméno Boha, EHEIEH. Toto jméno je kořenem, zdrojem a původem všech ostatních Božských Jmen, ze kterých čerpají svůj život a ctnosti. Je to jméno, které volal Adam, aby získal poznání všech stvořených věcí. Obsahuje v sobě sílu, moudrost a ctnosti Ducha svatého. Veliký soucit a síla Boha se manifestují v životě těch, kteří s ním pracují.

Jakkoliv I Am vypadá velice jednoduše, skrývá mocnou sílu, která začíná účinkovat, když je probuzena v duši. Propojuje vás s Otcem svatým, I Am vás spojuje s vaší vlastní spirituální silou. Toto spojení vytváří vnitřní harmonii a ochranu, které se rozšiřují do všech aspektů vašeho života. Abyste mohli s mantrou I Am pracovat efektivně, musíte naplnit svoji celou vnitřní bytost jejími slovy tím, že zosobníte jejich význam plnou silou své duše. Vězte, že jakmile meditujete nad I Am, stáváte se existencí samou bez formy, kvality, minulosti, současnosti nebo budoucnosti. Jinými slovy, tato mantra spojuje konečnou identitu prvního I Am s nekonečnou identitou druhého I Am. První I Am je tak osobní referencí. Druhé I Am vztahuje I (Já) sebeidentity k Am (Jsem) samotné existenci bytí.

Tajemství dnešní lidské existence se nachází v této větě, I Am. Pouze bytosti, které mají vnější formu, která je vlastní lidem, jsou schopni myslet, cítit a naplnit tato slova vůlí. Takováto fyzická forma se vyvinula, protože přední klenutá strana čela se stala cílem všech sil působících v těle. Čelo a I Am patří k sobě. V časném stádiu evoluce lidské formy, byla doba, kdy neexistovalo čelo. V této době nemohlo být I Am vnitřně myšleno, projeveno vůlí nebo procítěno. Nesmíme nicméně špatně chápat pořadí událostí. I Am existovalo v době, kdy ještě nebylo vyvinuto lidské tělo. Nemohlo se proto tedy vyjádřit v rámci formy. Bylo tedy vyjádřeno ve světě duší. Jinými slovy I Am předchází vyvinutého člověka, jak jej známe dnes. Je to také samotná síla I Am, která tak, jak byla v dávné minulosti sloučena s lidským tělem, kterému scházelo dnešní čelo, podnítila čelo k tomu, aby přijalo svůj dnešní tvar. Proto lidé tím, že se hluboce propojí a ponoří do I Am mohou cítit sílu, která je vytvarovala do dnešní formy. Tato síla je větší než síly, které jsou v nás aktivní dnes v našich životech.

Je velmi důležité pro kohokoli, kdo chce následovat cesty osvícených, aby pracoval s I Am. Myslete na I Am v okamžiku, kdy máte zkušenost vnitřní radosti, kdy vy, jako nezávislá bytost, se můžete účastnit práce léčení a přispět k tomu, aby se svět stal lepším místem. Také můžete mít zkušenost podobnou tomuto: „Tvořím svou vlastní existenci, jsem rozhodnut/a umístit sebe do celkového kontextu světa.“ Jakmile soustředíte tyto zkušenosti do jednotného vnitřního aktu vědomí a zároveň ve stejném okamžiku přesunete celkovou sílu svého vědomí vzhůru do regionu čela a vnitřní části mozku za ním, přesunete sami sebe do vyššího světa. Toto je svět, ze kterého bylo do vaší bytosti přineseno stvoření vašeho čela.

Důsledná, každodenní praxe zpívání I Am vás spojí s vyšším světem. Musíte ukázat trpělivost při praktikování této meditace, den po dni, znovu a znovu, po dlouhou dobu. Pokud máte tuto trpělivost, pak po určité době si všimnete myšlenky, která ve vás vyvstane – ne jen pouhý koncept, ale myšlenka naplněná životem a silou. Brzy se vám tato myšlenka zjeví jako kdyby byla zářícím světlem. V této vnitřní záři světla se budete cítit bohatí, blažení, šťastní a plní radostí existence. Pocit, jež může být popsán jako radostná láska v kreativní existenci, vás poté prostoupí. Síla je poskytnuta vůli, jako kdyby tato myšlenka zářila teplem skrze vůli a nabíjela ji. Toto všechno můžete získat díky sloučení se s I Am. Postupně si uvědomíte, že díky ponoření se do I Am se ve vás začnou rodit nejvyšší intelektuální, spirituální a morální síly.

I Am je mocným způsobem propojení se s vaším pravým centrem tak, abyste mohli pocítit lásku, mír a pravou radost ve vašem životě. Meditování nad I Am s oddaností, zatímco zpíváte s Rootlight nahrávkou na CD Sounds of the Ether, iniciuje sjednocení vaší mysli, těla a ducha, které vám dovolí rozluštit tajemství vašeho vlastního bytí. Na oplátku pak začnete rozpoznávat porozumění a podstatu Boha. Jakmile se tato mantra stane pevně zakořeněnou v mysli, všechna omezující pouta a limitace budou odstraněny. Bude povýšen váš smysl osobní souvislosti s kosmickou vůlí, jak budete propojeni s léčivou energií vesmíru a zahrnuti andělskými dary a požehnáními. Tato mantra je esencí pravdy a podstatou reality. Zpívání anebo poslech této mantry vás propojí s vyšším světem a obklopí blahodárným světlem nebes. Použijte ji k procítění nebeského spojení skrze Boha ve vašem srdci. Funguje to.

sounds-ether

Zdroj:http://www.naamjoga.cz/


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *