K zamyšlení

Ve stavu hypnózy jsem si jednou vzpomněla na svůj mayský minulý život v roce 10 př. n. l., kdy se konalo velké shromáždění všech mayských kmenů na oslavu dokončení největší pyramidy, jakou jejich kultura v té době postavila. Byla to velmi vysoká stavba, která měla otvor v horní komoře a vstup v základně. Zajímavé na této pyramidě bylo, že byla postavena z bílého žulového kamene s tlustými zlatými žilami – bylo v ní tolik zlata, že byla doslova prokvetlá velkými třpytivými pruhy.
Zatímco Mayové zahajovali svůj obřad a oslavu, otevřela se ve vzduchu těsně nad vrcholem pyramidy průhledná brána s čirými křišťálovými schody. Vyšla z ní skupina Plejádských archandělů a začala blahopřát lidem k jejich stavebnímu úspěchu, zároveň jim pověděla o skutečném účelu pyramidy. Chrám jako takový byl branou do vyšších dimenzí a komorou nanebevzetí. Všichni jsme překypovali radostí při pohledu na naše plejádské přátele, kteří už dlouho byli duchovními učiteli a strážci našeho lidu. A tak když nás Plejáďané vybídli, abychom do pyramidy vešli, bez váhání jsme je uposlechli. Jakmile jsme se ocitli uvnitř, uviděla jsem spirálovou rampu, která stoupala k oknu připomínajícímu otvor pod vrcholem. Krátce nato začalo otvorem pronikat slunce, až po chvíli osvítilo vnitřek pyramidy, který se zlatě rozzářil. Slunce po svém vstupu přesně ozářilo rampu, z níž se stal šarlatovými odstíny pableskující, vlnící se éterický Quetzalcoatl, opeřené hadí božstvo. Na jeho břiše byla tvář Krista, který pravil: „Nyní mě poznáte.“

Plejádští archandělé nám vysvětlili, že Kristus se narodí už za několik málo let a že načasovanou dobu jeho zrození poznáme podle toho, že se na obloze objeví veliká nová hvězda. Dále nám objasnili jeho roli na Zemi jakožto zástupce kolektivního kosmického Krista a pověděli o 144 000 „vyvolených“ z toho kolektivu, kteří budou tvořit minimální počet těch, kdo budou během jeho života probuzeni při setkáních s ním. Aby Zemi vibračně připravili na Kristovo zrození, měli mnozí z těch 144 000, kdo v té době pobývali na Zemi, prodělat buď vědomou smrt nebo nanebevzetí. To mělo započít tímto dnem a pokračovat až do jeho narození.

V té chvíli začali mnozí z nás levitovat. Stávali jsme se lehčími a lehčími, až jsme doslova zmizeli trojrozměrným očím a uskutečnili nanebevzetí. Kristus pravil: „Jdu vám připravit místo,“ a stále v břiše posvátného opeřeného hada zmizel otvorem v horní komoře. My, kteří jsme v té době prodělali nanebevzetí, jsme ho otvorem následovali a připojili se k němu uvnitř břicha vzlétajícího Quetzalcoatla.

Další scéna se odehrála v sálech Světelného města v páté dimenzi, kde se shromáždilo oněch 144 000 spolu s Kristem. Vzhled každého z nás odpovídal tomu, jak jsme měli vypadat v naší příští inkarnaci. Procházeli jsme a plánovali nadcházející události, abychom na ně byli připraveni. Bylo nám řečeno, že podobná zjevení Plejádských archandělů a Krista probíhala na silových místech po celém světě: v Machu Picchu, Glastonbury, na Havaji, v Řecku, Egyptě, Africe a Tibetu. „Vyvolení“ byli posbíráni ze všech těchto kultur a shromážděni před svým znovuzrozením do života společně s Kristem. Tato událost a její načasování byly naplánované dlouho předem. (Jednou během channelingu mi Kristus řekl, že pojem „vyvolení“ je zavádějící. Mělo by to být „ti, kdo si zvolili“, protože tato skupina sestává z bytostí, které si kdysi dávno zvolily, že budou sloužit Zemi a jejímu lidu formou vtělování, zapomínání, kdo jsou, až do jistých bodů v jejich vývoji, a pak tím, že se stanou osvícenými a kristovskými bytostmi. Byl tak stanoven vzor pro další, kteří měli následovat.)

Toho dne na Mt. Shastě, asi jeden a půl roku před hypnotickým sezením, kdy jsem se poprvé dozvěděla o Plejádské intenzivní světelné terapii, kterou jsem měla vyučovat, byl Kristus s Plejáďany, a konkrétně Raem, tak silně přítomen, až jsem si uvědomila, že mezi nimi existuje spojitost. Zvláštní bylo, že do té doby jsem si je do souvislosti nikdy nedala. Jen nedlouho předtím jsem si všimla, že když jsou přítomni Plejáďané, zjevuje se i Kristus, ale nemyslela jsem si, že je to víc než jen pouhá shoda náhod.

Předtím mi bylo řečeno, že terapie Delfíní převzorování mozku a Delfíní hvězdné napojení jsou důležité pro uzdravení a přípravu našich nervových soustav na stále se zvyšující frekvence Plejádské světelné terapie. A uvědomovala jsem si, že Plejádská světelná terapie, zvláště její část zabývající se kanály Ka, je zapotřebí, aby napomohla božskému spojení s Vyšším Já a jeho ztělesnění. Ale teď bylo nesporné i spojení s Kristem. Máme-li jako lidstvo učinit kvantový skok do kristovského vědomí, mnozí lidé budou potřebovat velmi specifická léčení a otevření, aby se na to připravili. A to je taky jediným účelem Plejádské světelné terapie: připravit cestu pro Druhý příchod Krista v masovém měřítku. Mayská, egyptská a hopiovská proroctví – a možná i další duchovní zdroje, o nichž nevím – předpovídala tuto dobu, kdy máme procitnout do stavů mistrovství, osvícení a pak kristovského vědomí, zatímco budeme stále dlít na Zemi v lidských tělech.

Přesně tohle veliké a masové probuzení pro nás přišel Ježíš Kristus připravit před dvěma tisíci lety. Mnoho avátarů a osvícených mistrů v různých epochách a z mnoha různých kultur dosáhlo téže úrovně vědomí jako on. Avšak tato kniha se zaměřuje na spojitost kristovského vědomí a Plejádské světelné terapie, protože jsou konkrétně důležité pro naši dobu, jak zaznělo výše. Abychom pochopili význam Krista, musíme si také uvědomit, že ortodoxní náboženství a zcenzurování Bible, k němuž došlo asi 150 let po jeho smrti, málem zničily jeho skutečné poselství. Přesto jeho záblesky můžeme zahlédnout i ve verzi Bible krále Jakuba. Slova „Buďte dokonalí, jako jsem já“ a „Učiníte ještě větší věci, než jsem učinil já“ jsou jasné pobídky, abychom se rozhodli pro duchovní evoluci, osvícení a nanebevzetí a upustili na všech úrovních od omezování. Tato poselství jsou výzvou, abychom se vzdali představy mála vyvolených a uvědomili si, že vyvolení jsme my všichni. Je na každém z nás, abychom se rozhodli, zda naše odpověď bude znít „ano“ nebo „ne.“

Zavraždění Krista bylo výsledkem jeho vzdoru proti vládní a náboženské hegemonii nad prostým lidem. Učil masy lidí, že v očích Boha jsou si rovni s těmi, kdo předstírají, že jsou jejich nadřízení – ať už státníci nebo králové, kněží či výběrčí daní. Učil je, aby respektovali sami sebe a aby byli ochotní zpochybnit autoritu v zájmu nalezení pravdy.

Kristus chodil po Zemi a ukazoval prostým lidem, že zázraky se dějí a že zázraky jsou přirozený jev, pokud jsou lidé v přímém spojení se svou Božskou přítomností. Léčil nemocné a probouzel mrtvé a po celou tu dobu povzbuzoval přihlížející, aby věřili, že dokáží totéž. Když říkal, že je „syn Boží“, zároveň říkal lidem, že i oni jsou syny a dcerami Božími. Vykládal lidem, že Bůh je miluje a chce, aby se měli dobře a byli šťastní, a navozoval tento stav ve svých stoupencích a posluchačích, aby jim to názorně předvedl.

Jeho žáci, mezi nimiž se mimochodem nacházeli muži i ženy, pocházeli ze všech sfér života: byli to prostí lidé i boháči a členky chrámů Bohyně, jako Marie Magdalena, která se stala jeho ženou. Kromě oněch dvanácti, o nichž hovoří Bible, existovaly v době ukřižování tisíce žáků. Všichni tito žáci se duchovně otevřeli darům léčení, věštění a zření. Dokazovali, že Ježíšovo učení je pravdivé. Jeden za druhým konali zázraky, a dokonce zasvěcovali ostatní do duchovního probuzení, stejně jako Kristus.

Kristus za svou sílu v mnohém vděčil probuzeným ženám. V prvních dvanácti letech života jej učila ztělesnění Bohyně: Maria Matka, její matka Anna a další. Pak ve věku dvanácti, jak bylo u mužů přirozené, odešel k učeným mužům, aby od nich převzal jejich znalosti a zkušenosti. Cestoval do Egypta a Indie a byl zasvěcen v pyramidách. Osvojoval si prastaré chrámové léčebné praktiky a iniciační nauky. Učil se ovládat tělesné funkce podle starých jogínských metod a tajemstvím dlouhověkosti a vědomé smrti. Pak tyto věci vyučoval a zároveň se dále přirozeně učil skrze komunikaci s Bohem/Bohyní/Vším, Co Jest, anděly a Melchizedekem. Sdílel vše se svými žáky, kteří tyto disciplíny pěstovali a postupně se probouzeli taky.

Vlády a církve té doby byly tím vším velmi ohrožené. Populace suverénních bytostí, které jsou samy svými pány, by se brzy vymanila z potřebnosti těch, kdo se prohlašovali za autority. Když se lidé otevřou úplnému smyslovému vnímání a svému duchovnímu dědictví, snadno u ostatních prohlédnou klam, nepřátelství a nespravedlnost. Takzvané autority už se nemohou více skrývat za svými vysokými úřady a zastrašováním a jsou prostě sesazeny, nebo ještě lépe, nejsou na vysoká místa nikdy dosazeny. Právě hrozba těchto změn vedla k ukřižování, neboť autority doufaly, že obyvatelstvo si vezme tento úděsný příklad k srdci. Lidem se mělo ukázat, co by je čekalo, kdyby nadále vyznávali tak radikální metody.

Dnes není korupce ve vládách a církvích celého světa žádným tajemstvím. Máme o ní filmy a knihy, a přesto se situace s každým dnem stále zhoršuje. Takže máme téměř dva tisíce let po Kristu a pořád žijeme na planetě, kde menšina ovládá masy a ty jsou příliš vystrašené, otupělé nebo líné s tím něco udělat. Duchovní probuzení je jediná léčba na tuto nesmírně rozšířenou sociální nemoc, poněvadž v lidech na Zemi této doby převládá víc než kdy jindy tendence zůstat bezmocní a společensky konformní. Duchovní probuzení je to, na co nás Kristus, s velkou pomocí, začal připravovat během svého pobytu na Zemi.

Nyní vstupujeme do věku Světla – do doby probuzení. Abychom se mohli jako druh vyvíjet, musíme se stát jedním světem. Musíme obnovit čistotu dávných posvátných duchovních nauk z osmi velkých kultur a od jejich plejádských učitelů. Všichni lidé teď musí upustit od svých různic a vybrat si božskou lásku a harmonii ve všech věcech a všech bytostech – ať jsou lidské, zvířecí nebo jiné, smysly vybavené. Všichni musí z této nové Harmonické konvergence získat. Nuže, jak mi Plejáďané a Kristus v četných situacích řekli, „nadešel čas“.

Plejádští vyslanci Světla a mnoho dalších mimozemských skupin z této galaxie i světů daleko za ní jsou velmi vzrušení ze současného dění na Zemi. Napadlo vás někdy, proč je dnes k dispozici mnohem víc mimozemšťanů, andělů a Nanebevzatých mistrů než kdy dřív?  Nebo proč jsme teď tak pečlivě sledováni a vedeni?  Podle Plejáďanů je to proto, že jsme ve svém vývoji tady na Zemi dospěli do bodu, kdy máme možnost uskutečnit velkou změnu paradigmatu. Kdyby se to podařilo, tato změna by byla tak obrovská, že by vymazala nejen veškerou karmu v celé sluneční soustavě, ale osvobodila by planety a hvězdné soustavy v celé naší galaxii a několika dalších.

Co je na nás a této době tak jedinečné?  Abychom si mohli tuto otázku zodpovědět, další kapitola přináší informace, které mi při channelingu sdělil Ra, mluvčí Plejádských vyslanců Světla a Archandělských kmenů. Jeho kosmologický výklad současné a budoucí role Země v této galaxii vám pomůže pochopit, proč „nadešel čas“.

Amorah Quan jin, z knihy Plejádská světelná terapie


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *