Kam vede vaše cesta?

Numerologie… o čem to Je? Nechci vás zahrnout vědeckými úvahami o číslech nebo posvátné geometrii. Hned na úvod říkám, že nejsem věštkyně. Neřeknu vám dopředu, zda ten či onen je pro vás ten pravý nebo ta pravá (i když v partnerské numerologii mnohé z toho může vyjít na povrch), zda máte teď hned opustit zaměstnání a začít podnikat nebo jestli vyhrajete ve sportce. V čem vám ale mohu pomoci je lépe se poznat, uvidět se v pravém světle, pochopit s jakou výbavou jste pro tentokráte přišli na svět, jaký je váš nejdůležitější úkol a jaké schopnosti a dary jste si přinesli k tomu, abyste tento úkol splnili.
Pomohu vám pochopit do jakých rodinných konstelací jste se narodili a proč a také vám naznačím, jak se s tím vším vyrovnat. Mým záměrem je, abyste byli schopni své datum narození procítit, abyste se s ním spojili a využili na maximum jeho potenciál. Obracím se tedy spíše k vašemu srdci než k intelektu. Chci vás podpořit v hledání vaší individuální cesty. Hluboký písemný numerologický rozbor, který nabízím, by vás měl podnítit k hlubšímu pochopení vašeho životního příběhu a vašich kořenů a otevřít vám nové perspektivy do budoucna.

Čísla v našem datu narození dovolují pochopit zákonitosti našeho vývoje (a to jak osobního, tak kolektivního) a mohou vás tedy zbavit pocitu, že procházíte nebo bloudíte životem jako nějakým labyrintem. Lépe se znát znamená lépe přijímat sám sebe, a tedy i druhé.

Čísla vnímám jako kvalitu, nikoliv jako kvantitu. Číslo nese energii, vibraci. Jako by tedy byla povolána, aby se v podobě našeho data narození stala nástrojem studia a diagnostikování našeho potenciálu a životní cesty. Čísla jsou v podstatě archetypy, symboly a jako takové postihují zákonitosti a energie, které ovládají celé universum a tedy i člověka. Numerologie je právě o symbolickém užití čísel. Kdysi byla nedílnou součástí všech duševních, náboženských, vědeckých a všeobecně lidských počinů a postupů. Jen si vezměte kolik je jen čísel v Písmu svatém! Bible obsahuje celou symbolickou řeč čísel. A co takový Pythagoras – slavný matematik? Kolik z vás ví, že čísla vnímal i v jiných rovinách než jen vědeckých?

Numerologie je stejně jako astrologie královská věda. Chovám k ní hlubokou úctu a cítím se být požehnána tím, že jsem s ní v této své inkarnaci opět přišla do kontaktu a dostala příležitost ji do hloubky studovat a praktikovat. Od malička jsem si bez problémů pamatovala data narození – z nějakého důvodu to pro mne byla podstatná informace o každém člověku, se kterým jsem přišla o styku. Do svého deníku, který jsme si začala psát asi v 10 letech, jsem tyto informace automaticky zaznamenávala, stejně jako data pro mě významných událostí a setkání. Už tehdy jsem vnímala, že určitá data mají zvláštní sílu a všímala si, že se v mém životě veškeré pro mne zásadní věci udály v určité dny. Tehdy jsem ještě netušila, že se pro mne moje vlastní deníky stanou za mnoho let úžasným studijním materiálem…

Po několika letech důkladného studia základních myšlenkových proudů, ze kterého numerologie vychází – hebrejské Kabaly a deseti číslech pythagorejské školy jsem si dovolila s čísly si hrát a to mi umožnilo poodhrnout ještě více závoj tajemství našeho data narození. Každé datum narození si důsledně rozkresluji různými způsoby a do mnoha podob. Napojuji se tak na energii člověka, jehož numerologický rozbor zpracovávám. Znovu opakuji, že numerologie zkoumá vzájemné vztahy mezi číslicemi, přičemž se na čísla důsledně dívá z pohledu kvality, nikoliv kvantity! Je potřeba se podívat na datum narození jako na celek. Uměním dobrého numerologa je nejen dokázat interpretovat jakou vibraci to které konkrétní číslo nese, ale hlavně umět všechny informace propojit a najít tam onu červenou nit, která se táhne životem člověka a která je specifická jen pro něj, která je jeho osobním identifikačním kódem.

Podstatu každého z nás tvoří soulad nebo nesoulad mezi všemi čísly (tj. energiemi), které nás ovlivňují. Říkám-li všemi, mám na mysli i mezisoučty, ke kterým je možné se při rozjímání nad datem narození propracovat a přes které se lze „dostat“ hlouběji do lidské psychiky. Pracuji již dlouhou dobu zejména s těmito mezisoučty – teprve tam cítím, že se dostávám k samému jádru data narození. Přes napojení se na energii těchto mezisoučtů mohu v psychice člověka objevit eventuální bloky a „vycítit“, kdy a za jakých okolností vznikly. Potom se snažím naznačit další cestu, jak s  nimi dál pracovat. Někdy pro začátek stačí, když daný blok pojmenuji (jak známo i slovo léčí) – tím se dostává z nevědomí do vědomí a to již je první krůček k přijetí a uzdravení.

Pokud jde o samotný numerologický rozbor, pracuji s mnoha údaji, nejen s datem a hodinou narození klienta, ale i s jeho jménem, místem narození a velmi důležité je pro mne znát i data narození rodičů, někdy i prarodičů. Tak zjišťuji, jakými energiemi byl dotyčný člověk formován a ovlivněn; odkud mohly „přijít“ různá omezení nebo naopak velká podpora. Přihlížím i k astrologickým a mnoha dalším aspektům a vůbec se snažím propojit vše, co jsem vstřebala dlouhodobým studiem a také tím, k čemu jsem já sama na své zatím cestě dospěla.

Rozhodla jsem se nabízet písemnou formu numerologických rozborů, protože jsem zjistila, že se v rámci osobní konzultace rozhodně nedá předat tolik informací, které datum narození zasvěcenému člověku skýtá. Nehledě na to, že takto se mohou moji klienti k informacím o sobě samých kdykoli vracet, „pracovat“ s nimi. A jak sami postupně dozrávají, odhalují tam pak další a další střípky do mozaiky svého života…

Často to bolí, než se hrany některého sklíčka obrousí a ohladí natolik, aby mohly zapadnout na své místo, ale je to proces, který nám všem dodává obrovskou vnitřní sílu. Snažím se, aby numerologické rozbory, které „vytvářím“, nebyly jen stručným výčtem faktů, ale pojímám je terapeuticky. Chci jednak probudit v klientovi vědomí toho, že jedině on je strůjcem svého osudu a jednak mu naznačit možnou cestu k osobní transformaci. A tak každému individuálně dle potřeby nabízím v rozboru různé meditační či mentální techniky, se kterými může pracovat, aby eliminoval negativní vlivy svého data narození a dotkl se svého nejvyššího potenciálu. Klientovi s velmi citlivými vibracemi v datu narození doporučím na ochranu jednoduchou mentální techniku nebo navrhnu barvu či vůni, kterou je možné si pozvat do života ke snadnějšímu zvládnutí náročných situací. Mojí běžnou praxí a láskou je, že připíšu citát k zamyšlení a pozitivní afirmaci a doporučím přesně tematicky zaměřenou literaturu, kde může klient najít další odpovědi; jindy nabídnu otázky, které si dotyčný může sám sobě klást v souvislosti s tím, co právě řeší – hledáním odpovědi v sobě samém totiž může lépe porozumět situaci, ve které se nachází.

Numerologie byla tak jako mnoho dalších ezoterických věd po celá dlouhá staletí přístupná jen „zasvěcencům“. To, že nám jsou tyto informace nyní volně k dispozici, je znamením velkého pokroku v rozvoji lidského vědomí, ke kterému v průběhu posledních desetiletí došlo – měli bychom si toho vážit a nebát se je začlenit do svého života. Zjistíme, že s pomocí těchto poznatků se nám jde životem mnohem volněji a že problémy, které jsme předtím řešili roky, nyní zpracujeme mnohem rychleji, protože prostě pochopíme odkud přišly a proč.

Za  jednu z nejdůležitější součástí numerologického rozboru považuji i informace o tzv. Osobní roční vibraci, která se mění vždy v den našich narozenin a trvá jeden rok. Všichni jsme součástí kosmické „energetické sítě“, a proto nás v okamžiku, kdy se narodíme, začíná ovlivňovat vesmírná energie, která k nám proudí v takové kvalitě, jaká vyplývá z našeho data narození. Vlastnosti energie se rok od roku mění a tak, víme-li přesně, co nás v tom kterém roce čeká nebo jinými slovy – jaká síla k nám z Vesmíru proudí, můžeme tím směrem napnout všechny své síly, aniž bychom zbytečně usilovali o cíle, které jsou pro nás v té době nedosažitelné. Ušetříme si tak spoustu času i zklamání.

V některých případech je důležité podívat se na tzv. Osudové roky – to jsou  takové roky v bytí každého z nás, ve kterých dochází k důležitým vývojovým krokům a které díky tomu nějakým způsobem vyčnívají mezi ostatními lety našeho života. Díky pohledu zpět tak lze pochopit, jaké prožitky nás nejvíce formovaly a jaké je nosné téma našeho života. Na druhou stranu je samozřejmě také možné tímto způsobem trochu poodhrnout roušku budoucnosti a s těmito poznatky se potom tady a teď  cíleně a vědomě rozhodnout o svých dalších krocích. Tak máme šanci pozitivně ovlivnit svůj život a dokonce i odklonit možné negativní zážitky. Zdůrazňuji ale, že tyto informace nejsou věštecké předpovědi, opírají se o staletím ověřené pravdy.

Prostřednictvím Hlubokého numerologického rozboru můžete lépe pochopit nejen sebe samé a své blízké, ale i pohnutky, které vás vedou ke každému našemu rozhodnutí. Obecně se snažím své klienty přesvědčit, že nejkratší cesta ke změně nepříznivých vnějších podmínek vede vnitřní prací na sobě samém.

V průběhu více než 20 let, kdy se numerologii věnuji, se mi dostalo již mnoho pozitivních zpětných vazeb od klientů, kteří se díky informacím, jež jim přinesl Hluboký písemný numerologický rozbor, rozhodli učinit ve svém životě změnu. Je pro mne velkou radostí dozvědět se s odstupem času, že jim tato změna přinesla do života radost a požehnání.

Ano, RADOST a POŽEHNÁNÍ…

S láskou zpracuji numerologický rozbor i pro vás. Více informací a objednávky zde.

Sofie Natarani

 

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *