Rok 2022

Letošnímu roku vládne Jupiter, který vystřídal loňský Saturn. Od jupiterského roku můžeme očekávat témata jako je expanze, zvětšení a zvýraznění dosavadních témat, spravedlnost, ale i vedení lidí, jednoznačnější směřování. Určitě se objeví i výraznější zájem o studium a poznání i potřeby se kontaktovat s lidmi a jejich skupina ze vzdálenějších míst a prostřednictvím vzájemné spolupráce se navzájem obohacovat. Jupiterský rok obecně otevírá velká témata, která často delší dobu už žijeme, nechá je vyvrcholit, vypointovat. Rok Jupitera nás taktéž zve k hostině, vybízí k tomu, abychom přijali to příjemné a zajímavé z života, naučili se s tím zacházet a využít pro sebe a své blízké.

Lze tak definovat jupiterský rok jako období, ve kterém bychom měli rozvíjet společenskou, vzdělanostní a spirituální stránku vlastní osobnosti. Dívejme se na něj jako na čas, jenž jsme dostali k tomu, abychom se rozvíjeli ve všem, co nám bylo dáno a co jsme si v loňském saturnském roce vytvořili, vydobyli a získali na osudu. Pokud jsme se chtěli o něco významného kdy pokusit, pokud máme své vize, nápady, plány a projekty, je dobré s nimi vyjít ven a začít je realizovat, dát najevo o jejich existenci a otevřeně je prezentovat.
Jupiter se bude v roce 22 pohybovat znamením Ryb a Berana, překročí právě mezi Rybami a Beranem onu pomyslnou hranici „začátku“ zodiaku. A protože tento proces podstoupí letos celkem tři krát, bude tu trojí možnost se setkat s procesy startu, rozběhu, uvolnění a spontánního projevení se. Zdá se tedy, že 22. rok bude přát uvolnění se od stávajících představ o životním směrování a vtáhne nás do procesů vytváření nových vizí. Je možné, že si i více budeme všímat učitelů, kteří nám vstoupí do života a budeme více poslouchat jejich rad. A že jich bude v začátcích (tranzity Jupiteru přes hrot znamení Berana dopředu) i při uzavírání a ukončování dosavadních představ (zpětný, retrográdní přechod Jupiteru z Berana do Ryb) třeba. Jupiter bude v Rybách, kde tradičně vládne, od začátku roku až do 11. 5., kdy vstoupí do Berana. Pak se 28. 7. v Beranu otočí, 28. 10. se vrátí do Ryb, poslední otočka dopředu nastane 24. 11. a 21. 12. těsně před Slunovratem se Jupiter zase octne v Beranu. Tento jupiterský tanec na pomezí Ryb a Berana nás symbolicky bude navracet k tomu, abychom si víc všímali základních otázek našeho života a jeho fungování. Budeme řešit častěji než kdy jindy svoji roli ve vlastním životě a nejspíš bude i viditelnější a hmatatelnější vše, co pro sebe (ne)uděláme. Bude znát, nakolik se budeme snažit (a umět) řídit si svůj život sami. Vyvstane do poředí i role člověka ve společnosti, přestaneme na ni nahlížet z pozice odpovědnosti za druhé a přestaneme se konečně přespříliš ohlížet na to, zda někomu uškodíme svým jednáním. Orientace bude totiž víc na otázku, kde můžeme pomoci a prospět. Téma učení, vzájemného poznávání (se) bude výrazné.
Saturn bude celý rok ve znamení Vodnáře a bude se pohybovat ve druhé polovině tohoto znamení. I Saturn bude po jistou část roku retrográdní, a sice mezi 4. 6. a 23. 10. Tranzit Saturnu druhým a hlavně třetím dekanem Vodnáře přináší stále ještě intenzivní procesy spojené se společenskými změnami a formováním nových pořádků. Nicméně je znát, že se budou blížit ke konci a tak bude i snazší je pochopit a možná je i uchopit nebo se jim snáze přizpůsobit. Uvědomme si, že saturn ve Vodnáři má chuť experimentovat s pravidly, zásadami a hodnotami. Nejspíš jsme toto dělali v roce 21 a budeme v roce 22 dělat i na osobní rovině. Jen si toho nevšímáme, jak se posunujeme v rámci vlastních procesů a osobních témat k tomu, abychom se (konečně) dovedli v něčem pro nás zásadním kvalifikovaně a se vší odvahou rozhodnout. Ne, nejsme poseroutkové, jen nemáme dost energie k tomu, abychom něco uzavřeli a nebo naopak otevřeli. Společenská rovina je pro naši realizaci v tomto směru jednodušší. Naučili jsme se v roce 21 si definovat postoje a osvojili jsme si základní pravidla ve fungování. Umíme již prohlásit a na veřejnosti deklarovat vlastní hodnoty, víme, jak za nimi stát, poznali jsme i téma kompromisu i záležitosti spojené s koncensem. V roce 22 se po nás již bude chtít, abychom dovedli aktivně se saturnskými tématy pracovat. Na osobní rovině doslova udělat to, co už je delší dobu udělat potřeba. Formalizovat a dát jasnou strukturu tomu, co stejně dávno již běží. Prohlásit, vyslovit nahlas to, co nám pomůže přejít do dalších etap a dimenzí života. Ať se jedná o osobní rozvoj, o vztahy, postoj k podnkání, zájmům, stylu života atd. Na společenské rovině je třeba umět se propojit prostřednictvím myšlenek a vytvářet pevná spojenectví a svazky s lidmi, s nimiž sdílíme společný osud a podobné smýšlení.
Uran bude celý rok procházet znamením Býka především v jeho druhém dekanu. Až do 24. 8. bude postupovat dopředu a přinášet nám nové podněty do života, poté bude postupovat až do konce roku zpětně, retrográdně. Změny, jež jsou Uranu přisuzovány, se dějí až sekundárně, právě na základě setkávání a protínání se našich vizí se skutečností. Během prvního čtvrtletí Uran definitivně vstupuje do kauzálního těla (dotkl se jeho hranic ve druhé polovině srpna roku 21), což znamená, že vyšší vize, představy a plány se začínají promítat a uskutečňovat, na sebe navazovat a řetězit se. Požadavky na změnu vztahu k realitě, materii, uskutečňování záležitostí nejsou již jen nahodilými výkřiky a izolovanými projevy, ale začínají být většinovou společností přijímány. Jak jinak než uransky, tedy na jedné straně s vírou a nadšením, na druhé straně se znechucením a odmítáním.
Neptun, planeta spojená s kolektivním duchem, propojením na neosobní rovině, ale také s procesy v podvědomí a nevědomí, bude celý rok ve svém „vlastním“ znamení, v Rybách. Bude v období 28. 6. – 4. 12. retrográdní a její doménou bude třetí dekan znamení. Rybí Neptun přináší na společenské rovině hluboká témata, vede kolektivní myšlení až do extrémních projevů. Ty tak vedou do téměř absolutního rozkladu idejí a ideologií až k jednotlivostem, které v podobě zpochybnění základních pravd a myšlenek stavějí do zásadních rozporů. Pracujeme s tématy víry a nevíry, objevují se jako reakce ve zpochybnění konspirační teorie. A vše je to v pořádku, protože se tak lidská společnost znovu vrací ke kořenům v oblasti doktrín a zbyvuje se tak všeho neautentického a falešného. Propojení každého s každým prostřednictvím moderních technologií také přináší své ovoce a my jsme nuceni na tyto možnost a fakta reagovat a jim přizpůsobit fungování společnosti. Rovněž se formují nové myšlenky a na celosvětové úrovni i nové vize, podobně jak tomu bylo před 150 lety, kdy byl naposledy Neptun ve znamení Ryb. Nicméně se jedná o procesy tak komplexní a tak pomalé, že jako jedinci máme velmi omezené šance do nich vstupovat jinak než pozorovatelé. Ale i tak pozorujme a nebuďme pasivní.
Pluto se pohybuje již od roku 2008 znamením Kozoroha, letos již na jeho posledních stupních. V době 29. 4. – 8. 10. bude retrográdní. Kozoroží Pluto se zabývá tématy zásadními a podstatnými. Řeší doslova to, na čem stojí naše civilizace. V Kozorohu je to především téma zdrojů, energií, praktického směřování. Pod tlakem nutnosti, tuto krizi jsme si samozřejmě vytvořili autonomně sami, tak trochu špásujeme se zdroji a hledáme správný postoj k praktickému využití surovin. Ještě nevím, co bude dobré a jaké zdroje vhodně využijeme, nicméně v honbě za kvalitními možnostmi převracíme zejména v posledních letech, kdy je Pluto ve třetím dekanu Kozoroha planetu a společnosti na ní doslova naruby. Na osobní rovině v nás kozoroží Pluto vytváří jasné a transparentní postoje … a nebo velký odpor k nim, jak aktivní tím, že bojujeme nesmyslně proti tomu, co se stejně stane, tak pasivně v momentech, kdy zavíráme oči před některými projevy a podněty přicházejícími z okolí, jež se nám nehodí do krámu.
Osa lunárních uzlů se bude promítat do znamení Býka a Štíra, půjde tedy o hodně. Uzly budou přihrávat situace z oblasti hodnot, kvality života, ale i sebehodnoty a uvědomění si (vlastní) prospěšnosti.
Bod Lilith bude od začátku roku v Blížencích, a to až do 15.4., kdy vstoupí do Raka. Račí Lilith nás nasměruje k konfliktním místům, jež prožíváme v citové oblasti a citovém životě. Řadě z nás se otevřou pro nás nepříjemnými způsoby témata domova a jeho kvalitní existence v podobě ukotvení, mateřství a vztahu k němu. Budou po nás vyžadovány reakce a progresivní přístupy, jež budou kompenzovat smutek, vykořeněnost, odmítání toho základního. Pravděpodobně se na společenské rovině objeví témata porodnosti a další zprostředkované záležitosti související jak s rodinou, tak sociální oblastí.
Jako příznivý aspekt můžeme vidět Jupiter v konjunkci s Neptunem 12. 4. ve znamení Ryb. Tak jak Jupiter představuje rozumovou, Neptun zase spirituální navigaci. Datum přesné konjunkce tak může být výrazným mezníkem v našich životech a celé delší období cca od března do května přelomovým. Bude se tu rodit náš nový svět, ve kterém budeme dále žít a tak bude jistě důležité, jak si jej nastavíme. Čemu budeme věřit a v myšlenkách s k tomu obracet, v činech se opírat a ve vizích se vymezovat. Bude záležet na tom, jak si vše naplánujeme, v dalších dnech a měsících se podle toho budeme chovat i v praktické sféře života.
Nejspíš tím správným okamžikem projevení odvahy bude začátek května a konkrétně 4. 5., kdy se Jupiter dostane do sextilu s Plutem. V našem soukromém i tom velké světě se projeví síly, které byly dlouho očekávány (na každém z nás nechme, zda s nadějemi či obavami) a jež bude nutno pochopit, porozumět jejim projevům, zpracovat jejich dopady a zajistit ve finále, aby síly pracovaly pro nás a ne my na ně. Nečekejme překvapivé objevy a ani zásadní společenské převraty, ve velké míře bude již jen potvrzeno a konstatováno to, co delší dobu běží. Naše role ale bude zásadní. Bude potřeba dané procesy a stav přijmout, odmítnou a nebo podat silný návrh na modifikaci (změnu) pravidel. Na podzim bude ještě možný reparát a na společné rovině dojde ještě k vysvětlením a úpravám.
Kvadratura Saturnu ve Vodnáři s Uranem v Býku se pokusí uskutečnit po loňsku ještě jednou. Znáte to, Co tě nezabije, to se tě pokusí zabít znova. Třikrát se loni obě planety dostaly do vzájemného rozporu a z jejich konfliktu těžily zejména ty síly v nás i ve světě, jež se potřebovaly vymezi, vyhranit, definovat a projevit na úkor stávajícíh poměrů a dosavadního řádu běhu věcí. Na osobní rovině jsme se tak jen obtížně zbavovali strachů v různých oblastech života, jež se nám na základě nepříznivé a doslova tísnivé společenské situace promítaly na duši a do mysli. Možná jsme tak zjistili, že řada problémů sedí primárně v naší hlavě nebo srdci a odráží se tak nechtěně v každém z našich projevů do světa okolo nás. Na společenké rovině tento aspekt ukazoval na nezralé a nerozumné experimentování se společností jako takovou. Letos ale k přesné kvadratuře Uran – Saturn nedojde, planety se k sobě přiblíží na přibližně půl stupně 8. 10. a pak se postupně začnou oddalovat. Přesto říjen bude v tomto směru komplikovaný a teprve jeho konec a začátek listopadu přijdou s obraty k lepšímu. Letošní propojení Uranu se Saturnem přináší poselství ve smyslu porozumění tomu, co probíhalo v roce 21, poučení v tom, že nebudeme opakovat staré chyby a v naději, že pokud vykonáme patřičné úkoly a podnikneme jisté kroky, to, co nechceme, se už nevrátí.
Věřme, že vždy porozumíme tomu, co se po nás v dané okamžiky chce a že budeme umět tu správnou věc udělat. Na tom stojí naše naděje pro rok 2022. Přejme si, aby byl pro nás příznivý, radostný a úspěšný pro rozvoj.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *