Kryonova výprava do Egypta “Sebepoznání 8 – Na lodi”

Kryonův channeling přijal Lee Carroll na řece Nil
15. března 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Nyní pronesu prohlášení, které jsem pronesl již mnohokrát a některým z vás bude připadat směšné, ale když se nad ním zamyslíte, je to pravděpodobně jedno z nejhlubších prohlášení, které jsem mohl učinit o vašem vztahu se Stvořitelem. Zde je toto prohlášení: Kdybyste byli všichni psi, pak by Bůh byl pes a všichni andělé by se chodili očichávat.

Konsenzuální realita je taková: Protože jste člověk a myslíte jako člověk a všechny emoce, které máte, jsou lidské, musí být Stvořitel také člověk nebo myslet jako člověk. A to není pravda. Láska nemyslí. Láska je. Možná si myslíte, že soucit a laskavost mají postoj. Nemají. Mají posvátnost.

Wo se dozví něco, co nečekal – nejkontroverznější věc, která se učí hned potom, co slyšel včera. Dá se říct, že lekce jsou stále silnější a hlubší a těžší na vstřebání. Wo je na tom podobně jako mnoho jiných pracovníků světla, až na to, že tyto věci v tomto podobenství, v této sérii jsou vám dávány téměř denně, ale řeknu vám, že běžnému pracovníkovi světla, který začíná na nejnižší úrovni jako Wo bez jakýchkoli znalostí, s objevováním sebe sama, to často trvá roky. Trvá to roky, protože je to tak odlišné od konsenzuální reality, kterou se lidská bytost učí.

Wo se znovu vydal na místo, kde věděl, že jsou ti, před kterými jako by se písek vzdaloval – a začínal chápat rozdíly mezi vědomím těchto lidí a vědomím své rodiny, svých přátel, celého svého života, své reality. Wo přehodnocuje všechno, co se naučil.

Minulá lekce byla nejtěžší, když se dozvěděl, že jeho duše je posvátná a nemá začátek ani konec, protože jeho duše je součástí Tvořivého zdroje. To znamenalo, že i on je součástí Tvořivého zdroje. A byl požádán, aby miloval sám sebe tak, jako miluje Boha. Bez podmínek. To není ego. Soucit se sebou samým je součástí učení a objevování sebe sama, ale dnes bude konfrontován s myšlenkou, s pravdou, kdy by měl přepsat vše, co mu kdy bylo řečeno o pravidlech Boha.

Byl tam, učitel, Yusha. Wo řekl: „Dobrý den.“ Yusha odpověděl: „Ahoj.“ A udělali něco víc – objali se. „Tak rád tě vidím, Wo. Děkuji ti, že ses vrátil, Wo. Jsi připraven na další lekci?“

Wo samozřejmě odpověděl: „Ano, proto jsem se vrátil, proto jsem tady.“

Yusha chvíli mlčel a pak řekl: „Tato lekce, Wo, v tobě vyvolá pochybnosti, zda mám pravdu, nebo ne. Protože jak vidíš, jsi produktem všeho, co jsi se naučil, a to, jak přemýšlíš o Bohu, pochází od tvých rodičů, tvých učitelů náboženství, tvých přátel, všech těch, kterým důvěřuješ, těch, které miluješ. Chystám se ti říct něco, co se liší od všeho, co vás kdy učili ti, kterých si vážíte a které máte rádi. A budeš muset pochopit, že se snažili a naučili tě to, co věděli, znali. Takže není zneuctěním, pokud se rozhodneš nevěřit tomu, co řekliNení to zrada na nich nebo na jejich pravdě, pokud se rozhodneš, že existuje větší pravda, kterou oni nikdy nepoznali, ale dělali, to nejlepší, co znali.“

Teď vám chci říct tohle. Bůh neuvažuje jako člověk. Bůh nemá vědomí, jak si ho představujete. U Boha neexistují žádná pravidla, která by se podobala lidským. Tvořivý zdroj všeho, co je, nemá vědomí, které by odráželo to, co je na této planetěA to, co je na této planetě, je lidská bytost se svobodnou volbou, které byla dána možnost volby mezi světlem a tmou, aby si lidská bytost mohla vybrat. To se u Boha neodráží.

„Poslouchej Wo. Neexistuje žádný trest. Když jde o Tvořivý zdroj, neexistuje žádné vážení dobrých skutků. Bůh je láska. Bůh nejsou pravidla. Myšlenka trestu: dobrého, špatného, hříchu, mučení, ďábla, všechny tyto věci v posmrtném životě pocházejí od lidí, ne od Boha. A tady je třeba použít duchovní logiku – to je něco, co se téměř nikdy nepoužívá. Každý duchovní systém na vaší planetě, každý má nějaký systém pro to, když zemřete. A tento systém vás buď nutí vrátit se a znovu se učit věci, dokud je nezvládnete, nebo ještě hůře… systém, kdy odejdete a jste souzeni. A pokud nedosáhnete určité úrovně toho, co tento soud považuje za dobré, jdete na strašné místo, kde vás každý den mučí a pravidelně upalují zaživa. A to je to, co říká vaše Písmo.

Dává smysl příběh Adama a Evy, kdy jsou lidé umístěni na planetu, jsou čerství a noví a jsou jim dána pravidla a hned jak je otestují, oni to pravidlo poruší. A tak máte možnost svobodné volby a okamžitě jste na základě toho souzeni? Dává to smysl? Co je to za svobodnou volbu, když jste za ní okamžitě souzeni? Vaše děti jsou tu zcela nové a zkoušejí vás, že? Poslouchají vás vždy? Ne, protože jsou tu krátce, a tak testují, chcete-li, pravidla svých rodičů. Je to běžné. Vzali byste tedy dítě, které udělalo něco, co jste mu zakázali, a řekli byste: „Tak dost. Vykážeme tě z domu, a pokud nebudeš hodný, chytíme tě a upálíme zaživa.“ Co je to za lásku? A když byste to neudělali svým dětem, myslíte, že by to Bůh udělal vám? Wo, Bůh je láska, ne mučení.

Dám ti k přemýšlení něco jiného, Wo. Když se zeptáš kněze, pastora nebo kohokoli z těch, kterých si ve své zemi vážíš, jak je možné, že by Bůh řekl: ‚Pokud jsi poslouchal určitého proroka, pak budeš spasen a půjdeš na to dobré místo, ale pokud jsi mu nenaslouchal, pak půjdeš na hrozné místo, kde budeš mučen. A to znamená, že miliony lidí, kteří nikdy neměli šanci o tom prorokovi vůbec slyšet, pak budou mučeni. Dokonce i děti podle vašeho písma pak budou po smrti mučeny. Dává to vůbec smysl? A když se jich zeptáš, řeknou: „To je písmo a my mu věříme. A Bůh jedná tajemnými způsoby.“

Něco ti řeknu, Wo. Bůh nepracuje záhadnými způsoby. Bůh pracuje s láskou, soucitem a laskavostí! Pokud si na této planetě vybereš zlo, je ho dost, jenže ho vytvářejí lidé, ne nějaká entita s rohyČlověk a skupiny lidí mohou generovat zlo a temnotuTo je svobodná volba. A bez ohledu na to, jak temní jsou, když jdou na to místo po životě, jdou k majestátní duši, která je stejná jako ta vaše.

Pokud jsi někdy viděl starodávné Písmo, je tam příběh o marnotratném synovi. Měli byste ho studovat, protože to je pravda a tento příběh vám byl dán, aby byl zapsán do Písma. Jeden bratr dělá všechno špatně a druhý všechno správně. Nakonec se oba vrátí domů k otci, což je metafora přechodu na druhou stranu závoje. A oba jsou přivítáni se stejnými poctami a stejnou oslavou! Tak to funguje. To je láska. To je Bůh.

Tak přepište myšlenku, že existují pravidla chování nebo pravidla, která je třeba dodržovat a která vyžadují, abyste šplhali po schodech a počítali korálky nebo jiné věci, abyste získali Boží přízeň. Jste kouskem Boha, jak ses včera naučil – to znamená, že jste kouskem lásky.“

Wo byl zmatený: „Musí přeci existovat nějaká představa, jak se chovat.“

A Yusha řekl: „Už jsem ti to řekl dvakrát. Poslechni si to znovu. Tady jsou tvé pokyny: Miluj Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, bdělou i spící. A když to uděláš, tyto věci ti budou přidány a budeš mít lepší intuici a láska bude tvým partnerem, protože Bůh je vaším partnerem. Bůh není na nebi a ty tady. Bůh je s vámi v každém okamžiku.

Pamatuj si, Wo, Bůh zná tvé jméno. Pokud se probudíš k těmto věcem, tvá rozhodnutí budou soucitnější, laskavější a láskyplnější. To proto, že na této planetě září stále více světla. A ty to začínáš vidět a teď už víš proč.“

Wo odcházel z tohoto místa s otázkami. Jak je to možné? Jak je možné, že když někdo udělá něco špatného, není za to žádný trest? A vzpomněl si ještě na něco, co řekl Yusha. „Že je trest sám o sobě, když se rozhodneš pro temnotu. Tento trest vyplývá ze skutečnosti, že je to temnota – to znamená, že nezvládáš svůj život, chytáš nemoci a přitahuješ další zlé věci. To je ten trest. Děje se to, dokud jste tady, ne později.

Yusha mu řekl: „Je toho mnohem víc.“ Wo neví, kolik toho ještě může vstřebat, proto na nějaký čas odejde a o všem přemýšlí. A právě tady Wo něco udělá na vlastní pěst, aniž by mu to Yusha řekl. Začne sám meditovat a modlit se a klade otázky. „Drahý Bože, pokud jsou tyto věci pravdivé, dej mi intuici přikývnutím, ano, ne. Dej mi mrazení v zádech, abych pochopil nebo mě omývej láskou, abych řekl ano, nebo ne.“

Wo začíná mít Boha za partnera. Žádá o věci, které potřebuje k víře, a začíná je dostávat. Není nad to, milí, když začnete ve svém vlastním tichu a meditaci říkat: „Drahý Duchu, drahý Stvořiteli, ukaž mi, co mám vědět, a veď mě světlem.“

Je to dobrý příběh a je ještě lepší. Wo se vrátí.

A tak to je.

~ Kryon

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Bára  K. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *