Let víl – Poselství od Motýlího Měsíce

Přijala Natalie Glasson, 03.05. 2012

Víly a duše v lidských tělech spolu vždy úzce spolupracovaly; víly jsou součástí evoluce Země a jejího vzestupu už od počátku. Víly jsou podobné andělským bytostem, jsou posly Stvořitelova světla. Víly jsou také správkyněmi Království přírody a Království zvířat a zároveň působí jako duchovní průvodci některých lidí. Je důležité nepodceňovat klíčovou roli víl při procesu vzestupu – nejenže udržují vibrace přírody a energeticky podporují její manifestaci, ale také ochraňují přírodní kódy, aby udržely jejich energii, aby aktivovaly energii přírody a umožnily tak její vzestup. Víly působí jako mosty světla mezi přírodou a lidmi, jedním z jejich poslání je vnést mezi ně jednotu.

Víla dokáže vidět za závoje iluzí a vidí tak zázračné energetické úrovně Země a její jednotu s duchovními rovinami. Mají skvělou schopnost najít bloky, ať už u rostliny, zvířete či člověka a nabízejí léčení a vyladění, aby byly rozpuštěny všechny stopy těchto bloků. Je také skutečností, že jediná víla má v sobě tolik světla, aby rozvibrovala celou horu a nechala horu vyzařovat světlo jako zvětšující se maják – jeho světlo plane jasně a narůstá. Je důležité nemít ohledně víl žádná očekávání či předsudky, protože byly v minulosti často zbavovány své moci. Víla není nezbytně malá či velká, ale má velikou sílu. Jak jsem řekl, nepodceňujte přítomnost, moc, světlo ani roli víl, protože jejich síla bude lidmi teprve objevena a pochopena.

Víla je poslem Stvořitele, který úzce spolupracuje s přírodou.

Jak jsme vstoupili do roku 2012, tak vidíme, jak se příroda pro lidi stává a bude stávat stále důležitější, jak budete poznávat s velkou úctou a respektem úchvatnou energii Stvořitele, která je v přírodě pro vás tak dlouho připravena k použití. Jak už jste kdysi ve vaší minulosti zažili, bude vzdávána velká čest některým z Království přírody pro to, jak mohou napomoci vzestupu jak fyzicky, skrze léčbu a balzámy, tak energeticky skrze duchovní propojení. Nepřejeme si, aby lidé Zemi uctívali, jakoby byla Bůh, ale cítíme, že mnozí si povšimnou více než kdy dřív posvátné vibrace Země a Království přírody.

Toto je boží plán, který my, Království víl, sdílíme. Znovu lidé ctí posvátné vibrace a přítomnost přírody a pak, díky  obnovené důvěře, se Království elementárních bytostí začne znovu ukazovat a více kontaktovat ty, kteří si vytvořili s přírodou silnější propojení. Kdysi byla doba, kdy povídat si s vílami bylo nanejvýš běžné. To znovu nastane. Víly začnou kontaktovat určité lidi, kteří si touží vzpomenout na kouzlo přírody, pracují s přírodou a s kódy Stvořitele ukrytými v ní s úctou a respektem. Víly povedou mnohé k uskutečnění malých energetických aktivací na Zemi, které Zemi posílí, ale také umožní většímu množství životní energie, aby prošla jádrem Matky Země a vytvářela tak mocnou přírodní síť světla. Víly a elementární bytosti mají ty nejhlubší znalosti, jak podpořit a napomoci vzestupu Země a mohou mnohé vést ve vzestupu a mistrovském zvládání svého bytí skrze službu Zemi. Nyní je čas pro hlubší propojení lidstva s Královstvím víl, je třeba znovu vybudovat vzájemnou důvěru a víru, aby bylo možné vytvořit skutečné propojení. Víly lidem důvěřují, protože se mohou napojit na božský plán pro Zemi a vidí, že to, jak někteří lidé špatně zacházejí se Zemí, je jen přirozený proces učení, který je žit v rámci vzestupu Země jen krátce, ale samozřejmě i přesto cítí bolest Země a Království přírody, protože jsou to často právě jejich energie, které tuto bolest léčí a dodávají povzbuzení. Lidstvo bylo formováno, aby podceňovalo sílu a účel víl, protože kdyby měl každý jejich účel rozpoznat, vzestupu by bylo dosaženo s větší lehkostí. Teď je třeba znovu vybudovat důvěru, víru a mínění o vílách, jakožto o poslech Stvořitele a opatrovatelkách kódů přírody, které pomáhají vzestupu Země. Respekt a spolupráce s přírodou, vílami a elementárními bytostmi je důležitý, je to základní krok ke vzestupu všech a vytvoření jednotného vědomí Stvořitele a Země. Skrze tyto kroky dojde k mnohému léčení, aby se Země mohla změnit k nepoznání díky manifestaci svých vysokých vibrací a zářivého světla.

Prosím, nebojte se změn, víly si přejí k vám přijít a pomoci vám při vývoji a vzestupu Země, s vytvořením prostoru k životu, který by odrážel vaši duchovní a láskyplnou přirozenost.

Já jsem Motýlí Měsíc, prostředník Království víl, mající energii a vědomí víl. Přináším toto poselství ve jménu víl s velikou láskou a úctou. Víly si pouze přejí otevřít své srdeční čakry a propojit se s vašimi energiemi, koupat vás ve své lásce. Přejí si, abyste si byli ve vašem životě nebo když jste v přírodě vědomi znamení, budou vás volat, abyste splynuli s jejich energiemi nebo dávali energii rostlinám. Také vás budou žádat, abyste se posadili do „přijímací“ pozice a přijali moudrost a vědomí, o které by se s vámi příroda a víly rády podělily. Víly by rády, abyste věděli, že jejich energie bude nyní ve vašich životech více přítomna, tak buďte vnímaví ke znamením a nápovědám, které vám nabízejí v duchu probuzení a jednoty. Víly čekají, aby vás mohly vést.

Království víl bylo požádáno, aby v této době šířilo nové vibrační vzorce tvoření a míru všude po celém Království přírody na celém světě, aby působily jako zesilovač procesu vzestupu a při zvyšování vibrací Země. Víly by se rády chopily této příležitosti a pracovaly v jednotě s vašimi energiemi a umožnily vám tím být k službám Zemi a zároveň získat hlubší propojení s Královstvím víl. Jestliže se k tomu cítíte vedeni, víly si přejí, abyste ukotvili nové vibrace energií tvoření a míru do svého bytí a poté předali tyto kódy ze své srdeční čakry Království víl, aby se víly mohly rozletět a předat energii, která od vás vzešla, na těch nejvhodnějších místech a místečkách přírody na Zemi. Nejenže to pomůže vybudovat pouto mezi vílami a lidmi, ale bude to znamenat, že sjednocená energie víl a vaší duše se ukotví ve vibracích Země. Můžete jí dávat svou lásku a podporu díky svému životu a duchovní cestě na Zemi. Integrace této sjednocené lásky v Zemi je tak životodárná, podporuje Zemi a umožňuje skutečné vytvoření Věku Lásky.

Je mým přáním nabídnout vám vedení v tom, jak můžete společně s vílami pomoci. Podělím se s vámi o invokaci.

INVOKACE
Nejprve je třeba vytvořit si kolem sebe posvátný prostor, ať už venku nebo uvnitř; vytvořte si jej svým prohloubeným dýcháním.

,Motýlí Měsíci, volám tvou lásku a podporu, žádám tě, abys dohlédl na mé energie a tuto meditaci a zabezpečil po celou dobu mou ochranu. Prosím, obejmi mé energie svým milujícím světlem a pomoz mi prodýchat všechny bloky z minulosti související s mým propojením s vílami. Pomoz mi smýt všechny strachy či bolesti spojené s Královstvím víl, které mohu v sobě držet.‘

(Dopřejte si nějakou dobu, aby toto mohlo proběhnout.)

,Motýlí Měsíci, žádám tě o ukotvení vibrací energie Stvořitele, kterou víly potřebují, aby ji mohly rozmístit po celé Zemi. Ukotvi tyto vibrace v celém mém bytí, v mé duši, mysli a srdci. Představuji si mnohobarevný paprsek světla proudící od Stvořitele do mé korunní čakry a vyzařující do celého mého bytí. Jak toto mnohobarevné světlo nepřetržitě proudí dolů mým čakerním kanálem do Země, prosím, pomoz mi sdílet tuto energii přímo s Matkou zemí.‘

(Ponechte nějaký čas a koncentrujte se, aby toto mohlo proběhnout.)

,Jsem si vědom/a toho, že mnohobarevné světlo nese důležité vibrace míru a tvoření na podporu vzestupu Království přírody a tím i vzestupu lidstva. Uznávám tuto mnohobarevnou energii jako posvátnou a ponechávám ji, aby se hojně nashromáždila v mém srdci, kde ji má duše bude dále energeticky podporovat.‘

(Představte si, jak se ve vaší srdeční čakře buduje tato mnohobarevná energie a vaše duše přidává svou vlastní posvátnou energii.)

,Motýlí Měsíci, žádám tě, abys přivolal bytosti víl, které si se mnou přejí pracovat a chtějí, abych se s nimi podělil o toto nashromážděné světlo. Nechť se kolem mě pozvolna shromáždí a pošlou svou energii do mého bytí, abych si byl/a vědom/a jejich přítomnosti.‘

(Dopřejte si čas a dýchejte zhluboka, tím se zvýší vaše citlivost, jak se víly, které s vámi chtějí pracovat, kolem vás shromažďují.)

,Motýlí Měsíci, prosím, pomoz mi v soustředění a předávání vibrací energie míru a tvoření, které nese mnohobarevné světlo, bytostem víl.Nechť se mé srdce rozšiřuje a rozvíjí, když vyjadřuji tyto posvátné energie. Když tak činím, jsem si vědom/a, že propojuji své srdce se srdečními čakrami a dušemi přítomných víl, které vytvářejí božské propojení a svazek.‘

(Dopřejte si čas a dýchejte zhluboka svou srdeční čakrou a soustřeďte se na vydechování mnohobarevného světla.)

,Uvědomuji si víly přijímající energii, kterou s nimi sdílím a vím, že až budou připravené, rozletí se, aby roznesly tuto energii tam, kde je jí třeba. Jsem za to opravdu vděčný/á, protože vím, že má energie bude nesena v srdečních čakrách a předána zemi a Přírodním královstvím.‘

(Můžete jemně pocítit, jak se víly odpojují, protože odlétají roznést energii. Počkejte, dokud to neběhne a pak si znovu uvědomte své okolí a můžete vzdát díky modlitbou.)

,Děkuji ti , Motýlí Měsíci, za tvé vedení a pomoc.‘

Doufám, že jste si tuto meditaci propojení a rozšíření opravdu užili.

Motýlí Měsíc

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *