Meditace Světla

 
Prvním krokem k ovládání sebe sama je uklidnění vší vnější činnosti mysli, emocí i těla. Kdo každý večer před spaním a každé ráno před začátkem denní práce věnuje patnáct až třicet minut následujícímu cvičení s potřebnou silou, zažije zázraky:Postarejte se o to, abyste nebyli rušeni. Zcela se uklidněte a uvolněte. Představte si a prociťte, jak je vaše tělo zahaleno do oslnivého bílého Světla. Udržujte tento obraz během prvních pěti minut.Poznejte a pociťujte se vší vroucností spojení mezi vaším vnějším Já a onou Mocnou světelnou jiskrou ve vás.
Zaměřte svou pozornost na střed svého srdce. Představte si je jako zlaté slunce. Následuje uznání:
Radostně se nyní oddávám hojnosti té Mocné Přítomnosti, tomu čistému Světlu!“ Pociťujte současně velký jas tohoto Světla a zesilujte jej v každé buňce svého těla, a to nejméně po dobu deseti minut.
Nyní meditaci uzavřete příkazem:
Já jsem dítětem Světla – Já miluji Světlo – Já sloužím Světlu – Já žiji ve Světle – Já jsem Světlem ochraňován, osvěcován, zabezpečen, podporován – Já žehnám Světlu!“
Nikdy nezapomeňte: Budete tím, o čem přemýšlíte; a protože všechny věci pocházejí ze Světla, tak je Světlo tou Nejvyšší Dokonalostí a Ovládáním všech věcí.Přemýšlivé pozorování a uctívání Světla přináší naprosto nutně duchu osvícení, tělu zdraví, sílu a pořádek, stejně jako mír, harmonii a úspěch do činností jednotlivce, který se jim poddá. Po všechna staletí každého věku, za všech okolností, potvrdili všichni, kteří v životě něco dokázali, že Světlo je tím nejvyšším… že Světlo je všude a že ve Světle jsou obsaženy všechny věci.Tato pravda platí dnes stejně jako před milionem let. Jakkoliv daleko do minulosti sahají záznamy lidského pokolení, vždy byli ti Moudří a Velcí všech věků na obrazech obklopeni světelnou září, která jim vystupovala z hlavy a těla.
Toto Světlo je skutečné – stejně tak skutečné jako elektrické světlo ve vašich domovech. Není již příliš vzdálen den, kdy budou postaveny stroje, jež zviditelní vyzařování (emanaci) Světla u každé jednotlivé bytosti pro fyzické oko toho, kdo je bude chtít pozorovat. Takový přístroj také ukáže zabarvení, které jednotlivá bytost sama vytváří nesouladnými myšlenkami a pocity a které ji obklopují jako oblak. Tak je – a pouze tímto způsobem – zneužívána a nesprávné ohodnocována síla toho Velkého životního proudu.Když toto cvičení budete věrně provádět a ucítíte jeho účinky vnitřně a silně v každém atomu svého ducha a těla, zažijete hojnost důkazů, jaký ohromný účinek, sílu a dokonalost ve vás Světlo má a vždy vytváří. Stanete se potom sami sobě neklamným důkazem. Světlo je říší Nejvyšší inteligence -vstupte tedy a pobuďte v harmonii, lásce, moudrosti…Po základním procvičování v prvních dnech je vhodné přejít ke cvičení třikrát denně: ráno, v poledne a večer. Mnozí si stěžují: „Ó, tolik času nemám nikdy k dispozici!“ Tomu, kdo se kloní k tomuto mínění, chci říci pouze toto: Kolik času promarní dnešní člověk tím, že kritizuje, odsuzuje a haní jiné lidi, poměry a věci, které neodpovídají jeho představám? Kdyby se oproti tomu s potřebnou výdrží pokusil tento čas využít k poznání a využití Světla, vytvořil by vpravdě nebe na Zemi. Nic není nemožné. Světlo vždy vítězí. Světlo je pomocným prostředkem Nejvyšší inteligence, jehož prostřednictvím tato vytváří v celém svém stvoření pořádek, mír a dokonalost, a udržuje je.
Každá lidská bytost této Země může mít k dispozici veškerý čas potřebný k takové meditaci, pokud je její touha po ní dosti silná. Již samotná vroucnost přání nově uspořádá ten svět, poměry a záležitosti lidí a zajistí jim čas, jen kdyby jej skutečně chtěli využít ke svému vnitřnímu vzestupu. Nikdo na světě nestojí mimo tento zákon, protože pokud je dostatečně mohutná potřeba vytvořit něco pozitivního, je to v silách Nejvyšší inteligence, které také uvolňují potřebnou energii pro vytvoření zvolené věci, pro její zformování.
Každý má od narození to stejné právo navázat spojení s Všemocnou Přítomností Já Jsem, a to je ta jediná síla, která kdy může pozdvihnout to osobní Já a jeho svět nad nesoulad a omezení pozemského života. Bylo tomu tak v celé minulosti, je tomu tak dnes a bude tomu tak i v budoucnosti….

(výňatek z textu manuskript „Odhalená tajemství“ od G. R. Kinga – channelovaná poselství Mistra Saint Germaina)

 

(výňatek z textu manuskript „Odhalená tajemství“ od G.R. Kinga – channelováno poselství Mistra Saint Germaina )

Mantra z pokladu srdce St.Germaina

„JÁ JSEM“ Světlo Srdce,
Zářící ve tmě bytí
A přeměňující vše na zlatý poklad
Kristovy Mysli.

„JÁ JSEM“ vyzařující svou lásku
Ven do světa k rozpuštění všech omylů
A k prolomení všech bariér.

„JÁ JSEM“ síla nekonečné lásky
Zvětšující se, až je vítěznou.
Svět bez konce….

„I AM“ the light of the Heart

Shining in the darkness of being
And changin all into the golden treasury
Of the mind of Christ

„I AM“ projecting my Love
Out into the world to erase all errors
And to brad down all barriers

„I AM“ the power of infinity Love
Omplifying itself until it is victorious
World without end…

Vysvětlení k modlitbě ze Srdce St. Germaina , podané Mr. Elizabeth Prophet, autor.poslem St. Germaina:

„JÁ JSEM“ Světlo Srdce –
Bůh ve mně je Světlo mého Srdce

Zářící ve tmě bytí
Toto světlo září v temnotě bytí. Je ten jediný věčný,
nepohasínající plamen ve fyzické oktávě

A přeměňující vše na zlatý poklad Kristovy mysli
Toto světlo Srdce přeměňuje vše v zlatý poklad Kristovy mysli,
moje mysl obsahuje bohatství Kristovy mysli – mám všechny
informace, fakta a vědění mně přístupné v každém čase k mysli
Krista

„JÁ JSEM“ vyzařující svou lásku ven do světa
k rozpuštění všech omylů a k prolomení všech
bariér.

Teď koncentruji svou lásku v srdci , vyzařujíc tuto lásku ven do
světa. Posílám tuto lásku v růžovém paprsku, aby byly
vymazány všechny chyby, aby byly zničeny všechny bariéry
mezi lidmi

„JÁ JSEM“ síla nekonečné lásky , zvětšující se, až je
vítěznou..
Svět bez konce…

Bůh ve mně je Silou nekonečné lásky, sama sebe zvětšující se
až do chvíle, kdy se stane vítěznou… Svět bez konce….

Tato modlitba je skutečným pokladem ze srdce St.
Germaina. Je pokladem, neboť v ní cítíme Přítomnost „Já Jsem“,
která v nás přebývá – cítíme v ní náš živoucí Trojplamen.
Pozorujte, jak se cítíte, když říkáte tuto modlitbu. Ciťte, jak
ve vás a přes vás jedná Bůh k vašemu rozšíření trojplamene,
k vašemu vítězství…

/z angl.originálu přeložila Mirka S.)

http://www.reiki-centrumpraha.cz/

Foto: Shutterstock


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *