Čaromocná slova – kouzlo sebetransformace

„Teplo vytváří energii; toho příznakem je vítr vířící nad ohněm. Představuje to vliv vycházející z nitra.
Abychom byli schopni vyvinout takový vliv, musí mít naše slova moc, a to se stane jedině, budou-li vycházet z něčeho podstatného, stejně jako pro plamen je podstatou jeho palivo.“

I-ting – Kniha první, hexagram 37

Rubriku o Čaromocných slovech jsem na svých stránkách založila již v roce 2009. Je věnována specifické technice, která je tisíce let stará, ale stále funkční. Její praktikování  vede k tomu, že nás přestane ovládat vnější realita  –  jsme to potom my, kdo si vědomě začne tvořit svůj život.

Od roku 2009 uplynul již nějaký čas, a tak si dovolím připojit svůj poznatek. Tuto techniku jsem jeden čas usilovně praktikovala a s výbornými výsledky, nicméně jsem se stejně nevyhnula tomu, že jsem nakonec byla nucena se některým svým stínům postavit tváří v tvář a postupně je začít integrovat. Chci tím jen říct, že jen samotná práce s afirmacemi vás nezachrání. I když Čaromocná slova nejsou jen tak obyčejné afirmace, přesto je třeba počítat s tím, že vás  jejich používání dříve nebo později dovede k mnohem hlubší práci na sobě, kdy již budete nuceni podívat se ještě hlouběji na stránky sebe samých, o kterých by vás ani nenapadlo, že by k vám mohly patřit. Ale teď již zpět k samotné technice Čaromocných slov…

Na svět, ve kterém žijeme můžeme nazírat jako na manifestaci neviditelných idejí (myšlenek). Pozemská pláň, (v Kabale zvaná Malkuth), je místo, kde se ideje projevují ve formách, a my jsme si právě toto místo zvolili k životu.
Když se rozhlédneme kolem sebe, tak veškerá příroda – zvířata, stromy, květiny, hvězdy, oceány – to vše jsou příznaky idejí projevujících se formami. Každá forma je dokonalou živoucí ideou.
A to jsme i my – dokonalé živoucí ideje ve formě našich neviditelných Já – našich duší.
A tak i každá stránka našeho života je idea, jíž jsme vlastním přičiněním umožnili projevit se v určité formě.
Změníme-li ideu (myšlenku), následně se odpovídajícím způsobem změní i forma.
Vědomé používání slov, respektive afirmací je jednou z cest, jak odstartovat změny v našem životě. Je to jedna z mnoha možností.
Pojďme si tedy o ní něco říct…

Slova jsou symboly. Představují myšlenky, které jsou neviditelné, a přitom slova samotná mohou být viditelná, napíšeme-li je na list papíru, nebo je fyzicky vnímáme bezprostředně svými smysly. Slova jsou nástroje; jejich vědomé a moudré využití působí neviditelnou cestu, aby tak vznikly viditelné výsledky.
Využívání slov k práci na sobě je staré jako řeč sama.  Slovní techniky pro vyjednávání s Bohem můžeme rozdělit do dvou kategorií: prosebné a afirmační.
Prosebné jsou takové, které se obracejí k  Vyšší Moci, o které se věří, že je mocnější než člověk a existuje kdesi ve vyšších sférách mimo dosah našeho lidského chápání. V každém případě se jeví tato Vyšší Moc jako zásadně oddělená od pozemského člověka. Odezvou na takovou Moc bývá snaha zavděčit se a „získat Boha na svou stranu“. Prosebné techniky předpokládají, že bytostné Já člověka je této Vyšší Moci podřízeno. Symbolem těchto praktik – modliteb a proseb je uavření dohody s Bohem. Člověk prosí Boha, kterého uctívá, aby se o něho nějak postaral.
Naproti tomu afirmační techniky předpokládají existenci lidské bytosti jako součási oné Vyšší Moci. Afirmační motlitba uznává Jednotu veškerého života,jednotu veškerenstva, a následkem toho stvrzuje pojetí vyšší Moci jako přítomné v nitru stejně jako vně. V tomto případě se člověk rozhoduje, že „Bůh je na jeho straně“.
Afirmace vychází z kolektivnéího nevědomí. Za dobu existence života na Zemi se vyvinulo mnoho verzí afirmačních technik a jsou nazývány mnoha způsoby.
My jim budeme říkat Čaromocná slova. Je to výraz,který používala egyptská Bohyně Isis.
„Přijď ke mně, neboť v mých slovech jest síla, jež tě ochrání a jež v sobě skrývá život …Já jsem bohyně Isis, Já jsem Paní čaromocných slov, já vím, jak s těmito slovy zacházet, nejmocnějšími ze slov.“

Isis byla ve starém Egyptě uctívána jako Bohyně. Je o ní mimo jiné známo, že dokázala užívat svých slov ke konání zázraků, uzdravování a přivádění mrtvých a umírajících zpět k životu. Isis uchovávala svého zavražděného manžela- bratra Oirida v takovém stavu vitality, že spolu počalli dítě, Boha Hora. Isis se prý naučila Slovům od svého otce,slunečního boha Ra. Věřilo se, že Ra byl „Jediný“ bůh či základní esence a ostatní bozi a bohyně byly považovány za jeho projevy (formy) Zdá se, že když Isis zjistila, že je součástí této Božské Moci, nabyla Její vlastní slova stejné moci.
Dochované tradice naznačují, že existovaly nejméně tři významné školy mystérií, které předávaly vybraným skupinám zasvěcenců afirmační techniky. Jsou to Isidina mysteria, eleuzínská mysteria v Řecka (včetně kultu Diany) a římská mysteria. Existuje pouze jediná starověká civilizace, ve které byla afirmace praktikována zřejmě většinou obyvatel – ano, je to legendární Atantida. Pověsti o Atlantidě se shodují v jednom veledůležitém bodě: Mnozí lidé měli přístup k nějaké velké,tajemmé (duchovní ) Síle, a její zneužití nakonec vedlo k sebezkáze celé cilivizace Atlantidy. A je nás mnoho, těch kteří jsme právě nyní inkarnovaní na planetě Zemi, abychom napravili to, co jsme tehdy pokazili. Našim úkolem je nyní šířit světlo, lásku a radost a svoji moc užívat v souladu s Bohem, ne s Egem.

Důležité je si uvědomit, že svět forem,ve kterém žijeme, je flexibilní – pokud mu to dovolíme. Tzv. Neviditelný svět odráží každou naši představu zpátky k nám – podle toho, co si do něj promítneme.(Věříme-li,že „osud“ e nevyhnutelný, pak se i Neviditelný svět bude jevit jako dílo „nevyhnutelného osudu“. Když budeme věřit,že Neviditelný svět je harmonický a vládne v něm řád, bude se tak i projevovat.

Čaromocná slova jsou účinnou duchovní technikou, kterou můžete použít pro zesílení své duchovní práce s energií. Zjistila jsem, že působí výborně samy o sobě, ale pokud je použijete spolu se světlem, jejich účinek se nesmírně zvýší.
Slovo afirmace pochází z latinského slova,jež znamená posílit. Energií podpořené prohlášení může ovlivnit změnu negativního přesvědčení a postoje. Afirmace se řídí duchovním stanoviskem,že život funguje směrem zevnitř ven!
Jistě Vás zajímá, jak tedy s Čaromocnými slovy pracovat, jak je používat, aby Vám pomáhala na Vaší cestě. V ideálním případě by styl afirmace, který si zvolíte, neměl odporovat ničemu, v co hluboce věříte. Afirmace by měla harmonicky souznít s vaším myšlením a způsobem života, a měla by naplňovat vaše potřeby. Vaše afirmace musí vyjadřovat vědomou a celou realitu stavu, kterého chcete dosáhnout.

Pokud chcete, aby vaše afirmace učinkovala,musíte ji podpořit silou a přesvědčením.Když do afirmace vložíte Boží světlo, dodáte ji mnohem větší sílu a autoritu. Při použití světla u afirmací je pravděpodobně nejdůležitější naplnit slova Boží podstatou toho,co tvrdíte. Vše,co si přejete, by mělo být v souladu s vůlí Boží a ve prospěch všech. Proto se často v Čaromocných slovech užívá spojení „pro blaho veškerenstva.“ Čaromocná slova jsou příčinou a jejich projevem čili manifestací bude následek. Mějte na paměti, že pokud použijete Čaromocná slova se záměrem ublížit, pak se taková manipulace či akt ublížení automaticky vrátí k vám a to v několikánásobně silnější formě. Ano,nakonec se vše vrací k původci – k tomu, kdo vytvořil prvotní negativní příčinu. Proto nikdy nezapomínejte vyslovit formuli:„pro blaho veškerenstva“. Také je dobré zahrnout do čaromocných slov formulaci :„ze svobodné vůle všech a ve prospěch všech zúčastněných.“

S pomocí Čaromocných slov lze vyřešit prakticky cokoliv. Prosím,nezapomeňte, že bez ohledu na to,co máte za problém, existuje nekonečně mnoho řešení. Takže přehodíte-li vyhýbku vašeho vnímání do směru „všechno je možné“, reagujete tak na princip neomezeného;to je první transformace.

A jak na to ? Začněte láskou k sobě samým. Nesmíte ji ovšem zaměňovat s útěkem do sebe. Láska k sobě samému znamená především jednozačné uznání, že získat to, co si přejeme, je správné – tedy respektování vlastních potřeb. Je to přijetí naprosté zodpovědnosti za vlastní život, karmu a budoucnost – stejně jako minulost. Láska k sobě vždy zahrnuje zodpovědnost. Jakmile si to uvědomíte s naprostou jistotou,pak mnohem snáze dokážete milovat druhé.

Dále nezapomínejte,že veškerý čas je právě teď“ , veškerý čas – minulost,přítomnost i budoucnost se odehrává současně. Uvědomujte si stále,že svou budoucnost si vytváříte  právě teď. Dáte-li si do pořádku své „teď“, bude podle toho vypadat i Vaše budoucnost ! Snažte se tedy při odříkávání Čaromocných slov přemýšlet spíše o čase přítomném místo toho, abyste své myšlenky promítali do budoucnosti. Jinými slovy,vyslovujte svá přání s naprostou jistotou,že jsou již splněna.

Udělejte si chvíli čas a ubezpečte se, že vás nikdo a nic nebude rušit. Začněte svou meditaci propojením se s vaší duší a napojením se na Vyšší Já. Stačí vyslat záměr (mentálně) a ze srdce upřímnou touhu o spojení a napojení. Když jste v oblasti svého Vyššího Já, můžete poprosit své duchovní průvodce o propojení se Stvořitelem vaší Duše až na Prapodstatu. Potom přiveďte dolů čisté bílé světlo, aby vstoupilo do vašeho mentálního těla a posílilo ho světlem. Pokud chcete,požádejte světlo, aby vstoupilo do Vašeho krčního cetra. Můžete použít následující meditativní motlitbu:
Milý Bože, vyzařuj,prosím, dolů čisté bílé Světlo do oblasti mého Vyššího Já a do mého mentálního centra, aby proudilo do afirmací, dávalo jim sílu a přesvědčení, aby přinesly Tvé Boží výsledky. Nechej toto světlo, aby vstoupilo do mého krčního centra, podpořilo jej Tvým světlem aby se vyslovená čaromocná slova pohybovala v duchovním tónu do vibrujícího éteru.“

Když cítíte, že světlo je upevněno, začněte pronášet Čaromocná slova. Opakujte je třikrát a vnímejte, jak světlo prostupuje každé slovo, které vyslovíte.Když pronášíte slova,vnímejte, jak se světlo pohybuje spolu s myšlenkami vyjádřenými slovy z vašeho mentálního centra. Tato myšlenka nyní směřuje do duchovního éteru, dává do pohybu afirmaci a manifestuje ji ve vašem životě.

Samozřejmě si můžete svá Čaromocná slova opakovat i v průběhu dne, při cestě do práce, čekání na bus nebo třeba ve vaně. Je to naopak žádoucí,abyste je v duchu pronášeli co nejčastěji.

Jak zkomponovat vlastní Čaromocná slova:

Používejte prohlášení v přítomném čase a vyhněte se slovu ne.Vaše afirmace musí být pozitivním prohlášením, protože potřebujete podpořit to,co chcete – ne to,co nechcete.

Vnímejte,co říkáte.Musíte skutečně chtít to,co říkáte!Jaký by to jinak mělo smysl? Slova by měla pramenit z Vašeho srdce.

Než vytvoříte Čaromocná slova, zjistěte nejprve, co skutečně chcete. Respektive soustřeďte se na to,co cítíte,že chcete. Začněte tím,že se zaměříte na rozpoložení, ve kterém byste se chtěli ocitnout, až bude dílo završeno. Je-li váš život příliš hektický, můžete se koncentrovat na pocit klidu; jste-li zklamáni životem,můžete se soustředit na pocit naplnění; žijete-li svůj život v osamění, můžete se soustředit na to, jak byste se cítili, kdybyste milovali a byli milováni.

A nyní už pojďme na to…

1.Ujistěte se o Jediné, všezahrnující,duševní a životní moci, energii,Síle

2.Vymezte určité hodnoty nebo cíle, definujte je jako nedílné součásti oné všezahrnující Síly.

3. Prohlašte se, a to jmenovitě, za projev (v mikrokosmu) této všezahrnující Síly

4. Prohlašte, že tato hodnota (cíl) kterou jste jmenovali, je již přítomna přímo ve vás samých. Tato hodnota již náleží vám skrze vaše vědomí prostřednictvím definování vás samých jako součástí Síly.Vy tímto máte všechny vlastnosti původní Síly, protože jste její individualizací, její manifestací. Vše, co je této Síle vlastní, je vlastní i vám.Č aromocná slova jsou prostředkem, kterým uvádíte sama sebe v přímé spojení s touto Silou a můžete se jí řídit.

5. Jasně prohlašte, že vše se děje pro všeobecné blaho.

6. Prohlašte, že vše činíte ze svobodné vůle.

7. Završte své dílo slovy :“A tak se staň.“ nebo : Nechť se tak stane“ nebo „A  tak to je“. Stejný význam má i „Amen“. Hlavně neříkejte něco takového jako :“Kéž se tak stane.“, nebotˇ tím vyjadřujete pochybnosti.

Shrnutí: Slova vaší formule jsou příčinou.Vstupují do zákona příčiny a následku.“Přicházejí zpět“ (projevují se,manifestují) jako následek.

Pokud chcete definovat Jedinou Sílu, onu všezahrnující energii jako „Boha“,můžete to samozřejmě udělat. V níže uvedených čaromocných slovech je tento všezahrnující princip defnován jako Síla, protože „Bohem“ se myslí mužská individualizace této Síly a „Bohyní“ se myslí individualizace ženská. O Síle se tady mluví jako o všeobsažné.

Čaromocná slova pro naplnění,uspokojení:

Je Jediná Síla

A tato Síla je dokonalým naplněním,

A já (vaše jméno) jsem dokonalýmprojevem této Síly.

proto dokonalé naplnění je i mým naplněním,právě teď a právě tady.

Po blaho veškerenstva,

ze svobodné vůle všech

a Tak se staň.

Amen

Namísto slov dokonalé naplnění můžete dle vlastního uvážení uvést např. dokonalou hojnost,lásku, zdraví, harmonii – jakoukoliv určitou hodnotu nebo kvalitu, kterou si přejete prožít,cíl, kterého si přejete dosáhnout. A vězte,že říkáme-li dokonalý,myslíme tím ideální pro nás.

Základní Čaromocná slova v čarodějnickém duchu:

Je jediná síla,jež je Bohyní i Bohem.

Která je dokonalým naplněním.

a já (vaše jméno),jsem Boží inkarnací této Síly.

Proto je dokonalé naplnění i mým naplněním,právě zde a nyní.

Pro blaho veškerenstva.

Z svobodné vůle všech.

A tak se staň.

Amen

Chcete-li,zde je modernější varianta:

Základní Čaromocná slova ve „vědeckém“duchu.

Existuje jediná tvůrčí životní Síla Universa.

Jež zahrnuje i dokonalé naplnění.

já (vaše jméno),tímto dávám pokyn své podvědomé mysli

Využít této Síly k dokonalému naplnění sebe sama.

Po všeobecné blaho.

A ze svobodné vůle.

A nyní uvádím tato slova do Zákona příčin a následků.

Svá Slova můžete dle potřeby doplnit následujícími výrazy:

„Zcela přirozeným způsobem.“

„S dokonalým načasováním“

„Bez jakékoliv bolesti“

„Radostně“ nebo „Šťastně“.

Tyto blíže určující výrazy doporučuji vložit za prohlášení „Pro blaho veškerenstva“.Nebo chcete-li,můžete je uvést před závěrečnou frází „A tak se staň“.

Přeji Vám hodně štěstí a radosti z výsledků této duchovní práce,moji milí. A v příštím pokračování se podíváme na to,jak použít Čaromocná slova ve prospěch jiného.

Zdroj: Pozitivní magie, Marion Weinstein

Pro www.novoucestou.cz sepsala Sofie Natarani.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *